Tuesday, June 12, 2012

COMPILATION OF PANCHA PAKSHI SASTRA (1-14)


COMPILATION OF PANCHA PAKSHI SASTRA (1-14)
(பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்-1-14)

PANCHA PAKSHI SASTRAM -1
சோதிமய மாய்நிறைந்த வாலைத் தாயைத்
தொண்டுசெய்து சித்த்ர்பதம் தொழுது வாழ்த்தி
நீதியுள்ள முனிவர்களைக் கண்டு தேறி
நிரஞ்சனமாய் நின்றகண பதியைப் போற்றி
சாதிமுதற் படைத்த சிவன் கிருபை யாலே
சராசரங்க ளான வுயிர் சகலத் திற்கும்
வாதியென்ற பேருபெற்றோர் மகிமையாலே
வசனிப்பேன் பஞ்சபட்சிக் காதி தானே

முதலில் ஞானம் அடைய வேண்டும், அதையடைய கூடிய வழியைப்பார்
எட்டு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒர் அதிகாலையில் என் குருநாதர் முன்பு நான் சாஸ்திரம் கற்றுக் கொடுக்க கையேந்தி நின்றப் போது சிரசாசனத்தில் தலைகீழாக நின்றுக்கொண்டு அவர் சொன்ன சொற்கள் இவைகள்.

 “Pancha pakshi sastram”, before writing on this, I always used to skip this sastra many times on many requests from readers due it’s highly connected with yogis. This totally belongs to yogis due to its hidden arts and enormous energy generated by humans who knows this sastra and those energy which can controls the universe and its powerful than nature in every respects, its well known to be yogi’s sastra due to yogis followed this system of pancha pakshi sastra and saram of pranayama for million of years in tamilnadu.
தமிழ் அன்பர்கள் இதன் சாரத்தை பல புத்தகத்தில் இருந்து எடுத்துக் கொள்ளலாம். நான் தப்பும் தவறுமாக ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது நம் சித்தர்களின் யோக அப்பியாசங்களுக்கு உலகத்தில் நிகராக எந்த மறைபொருளும் இல்லை என்பதை ஆணித்திரமாக மற்ற மொழி பேசுபர்களுக்கு வலியுறுத்த வேண்டியும் மற்றும் சிலர் தப்பும் தவறுமாக எழுதுவதை கண்டித்தும் யோக சூட்சுமங்களின் ஆணி வேரின் சில பகுதிகளை பரப்பி வைக்கிறேன். ஞானமார்க்கத்தின் நெறியாக நிற்பவர்க்கே பட்சி சாஸ்திரம் பட்சியினுடைய கருத்தானது தோணுமென்பார். தகுதியுள்ளோர் எடுத்துக் கொள்ளட்டும்.
               
One in crore knows these roots of sastra. He can activate and use it perfectly and cut the major root of any human or anything in nature superior or dire. I used a word here “he”. It’s true, except mahayogi “OVVAIYAAR” AMMAL who had written about “SARAM” in “ovvaiyar kural “other than no other lady connected with spiritual and written about yoga sastras. Now I hereby skip the topic saram, once after completing this topic, i will try to start on the topic “saram”. Because, it’s always one in other interrelated.  There is no comparison and equal to this pancha pakshi sastra in the world. Yogis called siddhars in tamilnadu used only pancha pakshi sastra? There is a strong reason behind this.
Whoever attained the stage of Samadhi is able to control these pakshis. A yogi always deals with pancha boothas and working above the atoms. They used to always control the atoms in all respects. Some may laugh while reading this. Why yogis control atoms? For example, if u controls any movable and activation things in the universe inside the galaxy, you require non activation space or vacuum to control activation and movable things inside the zone of atoms or circle where humans to live. So they raised their level above the atoms level and starts control all the movable things in the universe after reached Samadhi stage. Some yogis used to come again from the Samadhi for their disciples to help them to complete their birth.

பலிக்குமடாசித்தருட சாபம்நின்று
பகராதே உமையாள் மேல் ஆணை ஆணை
சண்டாளன் என்றாக்கால் சொல்லொண்ணாதே

Yogis always advises don’t disclose about the pancha pakshi sastra to unqualified person. If the disciples stayed with you for twelve years also; don’t tell him if he is observed as an unqualified. If you disclose this secrets to any person mentioned above it brings strengthen curse to the guru and it will stand to continue for your family for twenty one generations. In many poems it has been mentioned like those three lines indicated above, all the yogis strongly condemned about that they should not disclose secret behind this sastra.
I try to give here some of the briefs and outline of the pancha pakshi sastra for easy understanding. I try to write here about the importance of yogis from tamilnadu, who written about the highly secrets in the universe. Before writing these I want to give a brief about sastra dealing with, in what way we can use it, how it works in the universe. Readers should not read unknowingly like the previous posts.
The mantra, yantra and tantra all these three hidden arts are working only on this pancha pakshi sastra. Unknowingly a magician used to touch the universal energy and brings the sins to humans and themselves.  If any person doesn’t know this sastra but he practices black magic’s and pooja with the humans exposes clearly he is not connected with holy power and unfit for yogi. He is spoiling his generations by doing all mantras. If he know the pancha pakshi sastra he never do all other black magical things, it’s not necessary also. Because once he knows this sastra, he himself attached with universe and travel to omnipresence.
Pancha pakshi sastra majorly deals with pancha boothas but it’s indirectly through the human body. Yogis calculated the pancha boothas for each planet in the universe. Then they analyzed the pancha boothas in human beings with different timings to activate for spiritual and used on the humans for many purposes. After this they have fixed for each day and each nakshathira and rasi on the humans.
The great siddhars, yogis like Agasthiyar, Bogar, Kaga pusundar, Romarishi rishi, matcha muni and many people written about this pancha pakshi sastra in detail. All these yogis published books were easily available in markets.
சித்தனென்றபெயர்பெறவும் வெகுநாட்செல்லும்
செடலம்இருந்தால் அதிசயங்கள் காணலாகும்
பத்தனென்றகன்மவலைக் குள்ளே சிக்கி
பாழ்நரகில் வீழாதே பலம்ஏதுண்டு
கத்தனென்றசிவனுடைய கடாட்சத்தாலே
கலந்தேறமனதுறுதி யாகவேணும்
வத்தனென்றஉலகத்தில் கோடிக்கொன்று
வாழுவான் இல்லறத்தில் பெரிதாம்பாரே.

கோடியில் ஒருவன் இல்லறத்தில் வாழ்பவனும் சிவபெருமானுடைய கடாட்சம் பெற்றவனுமே இந்த சாஸ்திரத்தை படிப்பான் என்கிறது பாடல்.

The verses exposes once in a crore who blessed with lord shiva and staying with family, who knows about this pancha pakshi sastra.

PANJA PAKSHI SASTRAM -2
(பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 2)

உன்னி யொருவன் உரைத்த முதலெழுத்தைப்
பன்னிப் பறவையாய்ப் பாவித்து- வன்னி
உதைய திசைப்பட்சி யுண்மை யுரைக்க்க்
கதைகாவியப்பொருளே காப்பு.

Before writing this second post on this sastra, very huge observation I have given below for some quick reference. Readers are advised to read and understand the importance of hidden things in panja pakshi sastra first; otherwise it will lead to bring the problem from other karmas.
I don’t want to criticize about other blog members who ever writing in English about this sastra.  The basic thing everyone should understand behind this sastra, it’s never ever properly understood by common person other than maha yogis. Till today, plenty of people who follow the astrology as profession is trying to grasp the panja pakshi sastra are mostly failure in all cases. This is because of lacking of yoga knowledge in siddhars yoga principle and who was not really followed by siddhars and yogis in tamilnadu to attain the extreme end of spirituality.
            All yogis whoever written on this sastra were kept curse along the major verses inside on every sentences of their poems. Yogis kept highly hidden mantras to activate the elements but in a mystified way and everywhere kept the key surreptitiously for whoever trying to crack out in a wrong way. They have separate techniques to crack the verses whoever well versed with yoga sastras connected with yogis in tamilnadu. Once in a crore who knows the link of god, who can able to control panja boothas (five boothas/five elements), can calculate the pakshi timings for others. If any person is able to read the verses and poems of panja pakshi sastra written by yogis, they can able to grasp the essence from yogis.
Pakshi never deals with only timings; also it deals with the universe and almighty. It deals with herbs, it contains mostly the hidden timings, and it deals with supreme nature. It deals with alchemy; it deals with mantras related to panja boothas. Yogis and great siddhars of tamilnadu have calculated this sastra attached only for yogis. All mantras are controlled by lord shiva. The mantras were deal with panja boothas never ever written in any sastras anywhere in the world.  Every one should understand that the panja boothas can control the planets and entire universe when a yogi operates the key from his energy through panja pakshi sastra.
Whenever a yogi gets in to trouble by external sources or to solve the problems for needy people, they themselves advised to use this sastra for world peace. In bogar 12000 verses were written by maha yogi bogar graphed out separately written this topic about panja pakshi sastra. In Agasthiyar 12000, agasthiyar divided the elements in to different ways and he calculated the timings in to four divisions to confuse the unqualified persons. Kaga pusundar written the timings very simply with hidden keys and notes for calculate the elements. Romarishi calculated the elements in a method of seconds. Romarishi, the great person mastered in panja pakshi sastra considered all timings in to accurate seconds according to scales used by ancient tamilians. Romarishi divided the elements in to subtle energies and calculated in to seconds by seconds. Other than these verses and poems by great yogis there are some mahayogis from their own disciples like matcha muni and others make this pakshi in to other way of fast calculations. All I have mentioned here with details are written in books are easily available in markets to understand the outline.
I requested Blog people whoever used to write in other languages should not misguide readers in a wrong way without knowing the value of siddhars in tamilnadu and don’t misguide the people who ever unable to understand the Tamil books.  People are requested don’t trust any calculations published in the net especially on this sastras. It is totally wrong calculations and its very far from siddhar principles. On enthusiasm if you follow unknowingly from the book without any guru or from the internet it will bring lot of family problems from others and it make unnecessary connection to unqualified persons and brings painful things. Once you touch the karma of others you have to face the results of pain for 21 births as i mentioned in previous posts.
It’s my personal experiences, when I helped one of my friends with this sastra to cross over the obstacles to achieve when they faced troubles in their life to purchase a flat during recent years.  Then I got stuck up continuously on my work and unable to come out from their karmas what i have taken for consideration. It takes long time to recover. After, I came to know the secrets that the final stage of panja pakshi sastra working only on karmas and secret link connected to universe. It’s very unsafe to touch the elements. Hence, readers are requested to read this blog once or twice to know the value of this sastra which I was learned personally from gurus who were attaining Samadhi, and then after please refer the available books which I was mentioned here above to follow up easily to avoid unnecessary things.  I assure some of the gifted person surely understand what all yogis hidden the secrets in panja pakshi sastra. 
Many things I skipped here and erasing the sentences many times due to some blogs i have observed recently that they are regularly copied from my blog even erroneous words and published as by them. Wherever I did mistakes in languages they also did not changed in their sentences. Readers are requested to read completely and try to understand the major outline of this sastra and write the doubts to my email for clarifications.
பஞ்சபட்சித் தொழிலைத் மேன்மையுள்ள சித்தர்களுஞ் சொல்வார் சொல்வார்
Panja pakshi sastra taught to lord subramaniyar by his mother Lord sakthi. Lord subramaniyar taught this sastra to his disciples gurumuni. Maha yogi gurumuni taught this sastra to eighteen siddhars. This sastra were written only by yogis and siddhars of tamilnadu. But all yogis strongly informed that lord Shiva taught them in concerned births. All the works and elements in panja pakshi sastram are commanding by lord Shiva. With out lord Shiva there is the absence of this sastra. So always they have mentioned in all poems and they insist to pray to lord Shiva on any yogic sastras.
Siddhars are different from maharishi’s. There are 18 siddhars in tamilnadu. All those sastras are accumulated with these siddhars disciples. Initially many controversies were happened between those people who followed this sastra due to timings. But later it is understood it has been hide by siddhars continuously for million of years and later disciples brought in to a final frame on this sastra.
Panja pakshi sastram is an extraordinary and hidden system of sastras in astrology was developed in tamilnadu. Its majorly deals with five panja boothas as referred in previous posts. The five elements are appu, theyu, vaayu, agayam, neer. The calculation of this changing of five elements is the major secrets in this sastra and how it influences the person to person on every day, hour, minute, second will come to understand after this post.
People should get confused with these elements, so siddhars fixed elements as five birds without any connection on the elements?. Some says the bird’s looks like Tamil words like  .
The five birds are vulture,owl,crow,cock,peacock for easy understanding.
  - Vulture
  - owl
 – crow
  - cock
  - peacock

These five letters of Tamil is added with this panja pakshi sastra for all purposes used in this sastra. Readers if they don’t know Tamil, try to ask the pronunciation of these five words. This is very important in this sastra to understand the doing of black magics.
Nakshathira pakshi
சீருடைய அசுபதி நேர்ஐந்தும் வல்லுறு
சிறப்பான ஆதிரை நேர் ஆறும் ஆந்தை
பேருடைய உத்திர நேர் ஐந்தும் காகம்
பெலமான அநுடம் நேர் ஆறும் கோழி
நேருடைய அவிட்டம் நேர் ஐந்தும் கொண்ட
நிதி மயிலேயுலகிடை யாய் ஜெனித்த யாவும்
பேருடைய விவ்வகையே பட்சிரூபம் பேசிடுவாய்
மறைவிதித்த பெலமிதே.

Stars are mentioned above by kaga pusundar in his verses on each nakshathira for the five birds for easy reference. The Panja-pakshi system divides all rashi/star/naksthira into five elements, characteristically representing them with a five birds. Each bird as a symbol for a particular element, pancha boothas which was referred in tamil words  .
Aswini, barani,karthikai,rogini,miruga seeridam --- vulture
Thiruvathirai,punarpoosam,poosam,ayilayam,magma,pooram ---Owl
Uthiram,Astham,chithirai,Jothi,Visagam --- crow
Anusham,kettai,moolam,pooradam,uthiradam,thiruvonam, ---cock
Avittam,sathayam,pooratahi,uthiratathi,revathi --- peacock

Yogis observed that pancha boothas controls the universe in all aspects. In the high-level state of yoga they found the pancha bootha system working inside the human body by changes the time to time for every second. They tested themselves and calculated and brought the pancha boothas, elements under their control with strong conclusions. They found that they can make anything in the world and control the universe when they attain the high level yogic stage with this sastra.   
If the elements are in higher level on one individual it should not indicate that they are on the highest level of energy and they can do anything accordingly. It’s a false statement. Panja pakshi never says when the elements are working on higher lever inside the body they can get success in their work. Pakshi says that the timings of the higher level corresponding to the elements. How it connects the link from human body they never said in any verses.  People should not get confused with ruling party always gets success on panja pakshi sastra.
I observed many times in my life whenever I try to help some of my friends are suffering in front of me for marriage purposes or for personal obligations. Unknowingly I used to do help, but the timings and situations bring the elements in to neutral and never allow us to completing it. The major thing behind this work is the works of masters never allow you to get in to other karmas to suffer ourselves. They erase the circle what ever you created for to help friends with your yogic practice and sastras. Readers once again read this paragraph and remember this word till end of this post. 

 “
ஆதியென்ற பஞ்சபட்சி அறிந்தோனையா
அவன் சித்தன் அவன் யோகி
சோதியென்று மனோன் மணிக்குச் சிவனார் சொன்னார்

The above verses describes that “Who knows this panja pakshi sastra he is a yogi” said by lord shiva.PANJA PAKSHI SASTRAM -3
(பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 3)
ஞாலகங்கண் வாலைமனோன் மணியைப்போற்றி
நன்மைபெறக் குருவருளை மனத்திலுன்னி
சீலமதாய்ச் சித்தர்பதம் பணிந்துநாளும்
சினமறவே முனிவர்களைத் தெரிசித்தேதான்

பட்சி பார்க்கிறவனிடம் பகைக்காதே” in tamil
There are proverbs in Tamil which warns that one should not develop enmity with a man who knows this sastra ('Panjapakshi sastram').He cuts the roots of the generations and also he is a yogi and he had been crossed the generations of birth. A complete yogi knows the entire secrets of this sastra.
            Most of the panja pakshi sastra were written by disciples of Agasthiyar. If refer this sastra written by magamuni,romarishi,bogar,kagapusundar,matchamuni and others, they mostly refer agasthiyar’s verses and poems. All the eighteen siddhars refer only agasthiyar panja pakshi sastra.

கரமே வல்லுறு ஆந்தை கரமதாம்
கரங் கருங்காக முன்னிப்-பகரில்
கரமது கோழி யெஞ்ஞான்று மஞ்ஞை
கரமுயிர் மெய்யாய்ந்துரை
-அகஸ்தியர்- (agasthiyar)

The above verses and poems of Agasthiyar specify about, how the major five birds made connection with elements.  These are always understood by deep meditation during the journey towards omnipresence with difficult and secret yogic practices. Once again, I repeated the five Tamil words for easy understanding for fixing the mantra and it will be useful in the advanced stage of pakshi sastra are given below for further remembrances. This is the highly secret Tamil words in panja pakshi sastra working with elements and god. Without these five words there will be absence of panja pakshi sastra.
  - Vulture
  - owl
 – crow
  - cock
  - peacock

As written in previous posts the pakshi operating in two durations of timings with sun and moon. So yogis considered as waxing moon and waning. We can take as suklapaksha and krishnapaksha for our easy use.
The below stars are quoted for waxing moon days in Tamil and English”
சீருடைய அசுபதி நேர்ஐந்தும் வல்லுறு
சிறப்பான ஆதிரை நேர் ஆறும் ஆந்தை
பேருடைய உத்திர நேர் ஐந்தும் காகம்
பெலமான அநுடம் நேர் ஆறும் கோழி
நேருடைய அவிட்டம் நேர் ஐந்தும் கொண்ட
நிதி மயிலேயுலகிடை யாய் ஜெனித்த யாவும்
பேருடைய விவ்வகையே பட்சிரூபம் பேசிடுவாய்
மறைவிதித்த பெலமிதே

Aswini, barani,karthikai,rogini,miruga seeridam --- vulture
Thiruvathirai,punarpoosam,poosam,ayilayam,magam,pooram ---Owl
Uthiram,Astham,chithirai,Jothi,Visagam --- crow
Anusham,kettai,moolam,pooradam,uthiradam,thiruvonam, ---cock
Avittam,sathayam,pooratahi,uthiratathi,revathi --- peacock


As same as the above, the stars are fixed to waning moon days are given below”

பாரடா அமரத்தின் பதிவைக்கேளு-பண்பான
அசுவிணிநேர் ஐந்தும் தோகையப்பா
சேரடா ஆதிரைநேர் ஆறும் கோழியாம்
திரமான உத்திரம்நேர் ஆறும் காகம்பாரு
என்ன சொல்வேன் அனுஷம்நேர்
ஐந்தும் ஆந்தையாம் எழிலான
ஒணம்நேர் ஆறும் வல்லுறு இதமாக
மானிடர்க்கு சொன்னவகை இதுதான்பாரே

Aswini, barani,karthikai,rogini,miruga seeridam --- peacock
Thiruvathirai,punarpoosam,poosam,ayilayam,magam,pooram --- cock
Uthiram,Astham,chithirai,Jothi,Visagam --- crow
Anusham,kettai,moolam,pooradam,uthiradam, --- Owl
Thiruvonam,Avittam,sathayam,pooratahi,uthiratathi,revathi --- vulture

Now readers can easily fix their own bird according to the nakshathiras during the waxing and waning moon periods for easy reference. Why the yogis fixed the waxing and waning movements only to moon and the sun? Many astrologers used to think that the Hindu astrology based on moon relative with the calculation of sun. All Astrologers are professional to make money as a business. Once in lakh a yogi became astrologer and predict with connection of nature. Those persons can easily use panja pakshi sastra.

Other than nakshathiras, the five birds are also fixed for daily panchanga accordingly

Thithi,predhamai,sasti,yaegathesi, referred to the bird vulture
thudhigai,sapthami,thuvadhasi, referred to the bird owl
thiruthigai,ashtami,thirayodhasi, referred to the bird crow
sadhurthi,navami,sadhurthathisi, referred to the bird cock
panjami,thasami,poorani referred to the bird peacock”

Birds are also fixed to colors during waxing and waning moon days.
ஆந்தை சிவப்பு நிறம் அக்காகம் தங்கநிறம்
சார்ந்த மயில் பசுப்பாகும் தாம் கோழி
நேர்ந்த வெள்ளை வல்லுறு மிக்க கருப்பாம்
எல்லாம் குகன் செயலே.”

I try to explain with some verses about the colors whenever it’s required to understand between the posts... so i skip here, it’s not important here. How this color is useful to apply for days. It will be useful only for meditation purposes when a person go for black magic’s, so I skip here.
             After fixing the bird, one should understand the basic working of each bird. How the bird works daily or how the elements changes every second individually in nature. How they indicated.

There are five stages of a bird's activity in the order of strengths compared to elements.
The codes are Eating, walking, ruling, sleeping, dying. It’s code words for panja pakshi sastra and it’s easy to remember in applying the timings through out the sastra for easy calculations.
Among the above listed five activities, every bird will eat, then it will walk, it rules the nature, sleep for some time, then it will die. This is a symbol and working of each element in nature. Readers should understand siddhars are making gradations in the five birds as elements.
முன்னாகப் பஞ்சபட்சி வலிவைச்சொல்ல
முறையான ஊண்பட்சி வலிவுமுக்கால்
தன்னிலே நடைப்பட்சி யதனிற்பாதி
சந்த்தமு மரசின் வலி சாற்றொணாது
அன்னதனிற் றுங்குபட்சி வலிவுதானும்
அமையுமே நடைவலிவிற் பாதியாக
சொன்னபடி யறியார்கள் மரணப்பட்சி
துக்கத்திற் பாதியாய்ச் சொல்ல்லாமே” (strength of each work/grade of birds in tamil)

According to the gradation the highest activity and strength of the bird is Ruling. Because it has been considered that the particular time elements are ruling all other panja boothas. Whenever this ruling gradation on the particular time makes the bird in to top priority and also fixed to humans accordingly.  Second place is grade of eating, its one third value of the ruling grade bird. Third place is the walking grade; this walking value is the half of the eating grade value bird. Sleeping grade value is the half value from walking grade bird and finally dying grade value is the half of sleeping grade value birds.  So the work of a bird is considered as highest for to follow up easily as ruling,eating,walking,sleeping, and dying.
The above five works are carried out by each bird daily for 12 hours in first session and 12 hours in second session. Siddhars they made separate calculations to confuse unqualified people. So they fixed the birds in a systematic gradation in all their verses.
For example: Eating, walking, ruling, sleeping, and dying. They says very simply to understand as a bird will eat first, then it will go for relaxation by walking, then it goes for some discussions as ruling, then it becomes tired and may go to sleep, after at the end it will die (dying should not taken as consideration, they kept hide in this grade, some of the black magical works on individuals only on this dying grade, readers should not get confused with dying grade here) i try to explain later.
Eating, walking, ruling, sleeping, and dying these five works will be carried out by every bird on a week and begins with this work and complete it on the day itself for twelve hours in the first session.
Now the question arises very easily how the elements, panchaboothas work externally and internally on the humans connected with universe. How its get altered when continuous use of panja pakshi sastra. But actually, it’s never related with any energy or power or any vibrations from external forces. What is pancha boothas, how it works. What is an element? How it disturbs the individual regular life cycle?
Some days back a yogi from palani, tamilnadu explained about the place of palani where he wants to attain jeeva samadhi. So he constructed a small building and given for other yogis till his attaining of samadhi. He also explained why mahayogi Bogar considered palani is the centre of the earth in three dimensional ways. He fixed a place with a scale compared to human body. The skull of a human centre is the gland of manonmani by Tamil sastras. That’s the place where the door is closed for all humans from the child hood. Some children were born as yogis to complete the birth. They have born as yogis. They never connected with material world internally.  
Majorly, all yogis got Samadhi at palani or around palani. How people used to says Chidambaram temple is one of the place for panja bootha “agayam” and another place fixed for fire bootha at tiruvannamalai. The major reason was very critical to understand behind all these panja boothas are working below the region of atoms. These panja boothas never related with humans when they attain the stage of samadhi. Some persons always say that the Siva statue at tiruvannamalai temple is the hottest place in the earth. If a yogi declare this it may be the truth.  Sometimes they used to open the yogic secrets from their yogic power. Topic started jumping. I bring to an end here.
Readers should know the horoscopes of the individual never connected with panja pakshi sastras. Horoscopes are working on the representative of the planets from the individual births. Humans were born to dissolve the karma by taking the cycle of life in this birth. The elements,panja boothas is working according to the principles of nature and god. It never fails. Humans are running inside the pancha boothas. As vethathiri maharishi explained many times about the elements that how humans approach with pancha boothas unknowingly. He also quoted as jeevakantham and rose to above be the extreme end of vaankantham where the karmas will be dissolved above the level of atoms. Many times he was explained in ecstasy that as “sivakalam” in front of everyone.
            Any humans never escape from the nature and their karma. They cannot adjust their karmas or skip the differences in life problems facing regularly arise day by day. Panja pakshi never help them until unless they should improve themselves as a yogi or by doing right way of yogic practices formulated by Tamil siddhars and yogis. From the beginning, i strongly said in these posts, that readers should not trust the people who says this panja pakshi sastra or published in the net. I advice readers read this sastra if u have gifted and able to understand 100 times, 500 times or above thousand times. You will come to know how to do this sastra. What is the major key role to activate this sastra? How my guru said as same as, I explained here with the same words. Once I started to calculate and written in all the books calculations with timings and seconds, he said all are wrong. He given the panja pakshi sastra in only one page of A4 size sheet, and also he said with those calculations we can calculate for all pakshis. Without siddhars blessings or follow the siddhars principles no one in the world can’t open the key of panja pakshi sastras.   
 Questions easily arises that if the people is unable to follow their yogic practices in day to day life how they use their panja pakshi sastra for themselves. If they are not able to apply this sastra for self, how they apply for others. This is the major reason behind this sastras why most of the people failed in this sastra other than yogis. If plenty of books for reference, but how to bring out in a common way use for day today life like panchangam or horoscopes and the movement of moon and sun in daily calculations?.
Where is the key in panja pakshi sastra? Readers are advised to read this sastra and find out the key first. All the siddhars are well quoted the key in their writings and it’s published also. Whoever starts to read panja pakshi sastra in depth, he may jump in to spirituality and attain the Samadhi if they have their gift in this birth itself. Most of the yogis said about this.

All corporate yogis never opened this sastra, because they well known its very difficult yogic practices of ancient siddhars. If they open with business they get it easily locked themselves by pakshi sastras through siddhars. So I request readers try to improve the knowledge on spirituality guided by siddhars and yogis of tamilnadu. We don’t require any new corporate gurus; we have plenty of spiritual things written by Tamil siddhars and yogis for millions of years. We have plenty of books to open and crack the verses.  Readers should understand this in a proper way and try to understand who is guru.
A proverb in Tamil says “always disciples will beat guru”.
Its false statement “masters are always masters”
All disciples are always below the support foots of masters. Disciples can overtake guru, I have seen in my life plenty of disciples with masters, but it brings into failure at every stage until unless with the mercy from guru.
The great masters only know the extreme end of yogic practices. Once he knows the extreme end, he became silent.
” செயலின் உச்சமே செயலற்று இருப்பது தான்” is it correct?
Yogi always says”end of any extreme art is the silence”
ஏறினேன் சவுதகிரி வட்டமேறி
ஏகாந்த வெளியொளியைப் பார்த்துமைந்தா
மீறினேன் அகாரமதின் செயல்தன்னாலே
மின்னொளியி னமுர்தரச பானங்கொண்டு
தேறினேன் சாகாத கால்மேல்நின்று
தெளிந்துகொண்டு போகாத புனலைக்கண்டு
ஆறினேன் வேகாத தலையைக்கண்டு
அடங்கினேன் முப்பொருளு மடக்கினேனே.

---அகத்தியர்--- (Agasthiyar)

அகாரமசாகாத கால்போகாத புனலைவேகாத தலை-----Its golden Key------? With this golden key we can see the god.


PANJA PAKSHI SASTRAM -4
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 4
ஆதியாம்பராபரனை போற்றிசெய்து அம்மையவள்
உலகத்தோர் பிணைக்கவேண்டி பஞ்சபஷிசக்கரத்தை
பகரவேணுமென்று பராபரனை கேட்க
சோதியாம் முமையவளேநீகேள் என்று
சொல்லுகிறன் பஞ்சாட்சர ரூபமதையும்
பகருவேன் பாரிலப்பா வாதியாம்
பெரியோருக்கும் புத்தியுள்ள மன்னவர்க்கும்
மிதுவாகும் வகையைக் கேளே.”  சித்தர்

Readers are requested to read all the observations which are given below for easy discerning. Do not concentrate only on the techniques and related briefs which were mentioned about panja pakshi sastra. Try to read completely and thoroughly, so that you can understand the outline of the sastra without any confusion. Therefore it is easy for any reader can refer books written by siddhars for further readings or clarifications with gurus may be uncomplicated.
The works of birds are Eating, walking, ruling, sleeping, and dying. These five works will be carried out by every bird round the clock through out the week. It begins with this works and completes on the same day itself between twelve hours and next day in the first and second session. Once if it’s started to understand the computation which is given below, then after it will be easy to recognize in a prescribed format for other calculations. Siddhars are fixed with hidden timings on each session throughout twelve hours. But, they were followed the oldest calculations for timings in seconds which were practiced by ancient tamilians, so all timings mostly in Tamil. All the oldest books are referred which is easily available in the market and its generally more than hundred years. Timings are given below for reference. Anybody can convert the old timings into new one and bring out in to recent type of time phase calculations.
Siddhars of tamilnadu fixed their timings in panja pakshi sastra and it’s majorly whatever they were observed from their yogic practices and they were also well known about how the physical and chemical body of the human beings response with nature and elements. Accordingly they were fixed the timings for each bird works in the universe. They were fixed separate timings for animals also. Its coming under different topic. It may discuss at the end if it’s required. From the sunrise to sunset they divided in to two periods. All the horoscopes in tamilnadu are differing always; it’s not particularly on timings or coordinates. They have their own panchangas in different districts according to their ancestors in particular districts. But they have experienced and well known that how to interpret and how to change the calculations in to another panchangas. For example a person born at Coimbatore, tamilnadu follows a type of calculations, but if we go to Madurai or tirunelveli districts they have their own calculations according to panchanga. It always varies and makes confusion on predictions due to lacking of knowledge on conversion. But a person who well versed with timings and connections of siddhars can easily convert all the horoscopes in to any form.
From the sunrise to sunset it is considered in to one period here. For example, if we take during day time from the morning to evening, that particular twelve hours is considered as one period for calculation as example from morning six to evening six. Further, they split this morning period in to five phases. Each phase subdivided in to five sub phases. As same as, evening session are divided in to five periods with relative to morning session phases. In these five phases birds do their five works as mentioned above. The chart is given below for easy reference. First readers try to understand the timings is fixed here for each sub phases.
Timings
NAAZHIGAI timings are ancient timings followed by tamilians in Tamilnadu and mostly followed in all sastras. This naazhigai is calculated for all the timings on the works of birds. And another major cumulated time is JAMAM. The meanings are given below.
In ancient Tamil they used to call as JAMAM (in other languages they may illustrate as jama, yama).

1 naazhigai- 24 minutes
6 naazhigai- 2 hours 24 minutes
1 jamam= 6 naazhigai
5 jamam= 12 hours
10 jamam= 24 hours

If a crow, the bird starts on Sunday evening in the order of work mentioned below.  As an example, crow starts on Sunday evening from second session of twelve hours to next day morning.  The birds and timings consumed by birds are given below. All the birds are shared among the timings of 2 hours and 24 minutes for one jamam. So each bird starts it work in first jamam and then it changes in to the second phase, then it goes to third, fourth and fifth phase. The timings are written below for each bird is working for those particular minutes in two hours and twenty four minutes. The other birds shared their work and their time indicated below on the same two hours and twenty four minutes. Once again read this paragraph, this calculation comes over through this panja pakshi sastra till to an end.
Sunday (evening session)
Crow - eat, - 1 ¼ naazhigai
Vulture - rule, 1 naazhigai
Cock-die, 1 ½ naazhigai
Owl- walk, 1 ¼ naazhigai
Peacock- sleeps –1 naazhigai
Total= 1 jamam

Peacock –eat 1 ¼ naazhigai
Crow-rule 1 naazhigai
Vulture-die 1 ½ naazhigai
Cock-walk 1 ¼ naazhigai
Owl-sleep 1 naazhigai
Total= 1 jamam

Owl- eat 1 ¼ naazhigai
Peacock – rule 1 naazhigai
Crow- die 1 ½ naazhigai
Vulture- walk 1 ¼ naazhigai
Cock-sleep 1 naazhigai
Total= 1 jamam

Cock-eat 1 ¼ naazhigai
Owl- rule 1 naazhigai
Peacock – die 1 ½ naazhigai
Crow- walk 1 ¼ naazhigai
Vulture- sleeps 1 naazhigai
Total= 1 jamam

Vulture- eat 1 ¼ naazhigai
Cock-rule 1 naazhigai
Owl- die 1 ½ naazhigai
Peacock – walk 1 ¼ naazhigai
Crow- sleep 1 naazhigai
Total= 1 jamam

            5 jamam for 12 hours is divided here for easy understanding. Readers can easily grasp the other days as like this given above.  5 jamam (12hours) for one period during the morning phase and evening phase are calculated as said above. Change the birds accordingly to the next day timings from the sunrise.
Siddhars fixed the power and period of function of each bird. For example if the bird is on rule (ruling) means its rule the other bird’s strength and power at the particular time. Its functions also work on this basis. So rule is coming under the first place here. Then eating is coming next to the rule place and power. The third place for the bird work is walking. The fourth place goes to sleeping and final is dying. This was explained in the previous post.
Reader always keep in mind that ruling bird never gets success always. Some times at some particular work, the bird on eating will apply for some important work with different calculations with days and horoscopes. Sometimes walking bird will be using for discussion work or other important works will be explained during the coming posts. Readers once again read this paragraph again and again. Most of the misguidance and opinion are coming from this ruling bird in many blogs.
Now move towards to the communications and highly transactions with the human beings through this panja boothas. Each bird has friends and enemies with other birds. For example the friend and enemy relationships during waxing moon days for all the birds are given below. This is commonly fixed. But when comes for work it varies.
“Vulture is friend to peacock and owl but enemy to crow and cock
Owl is friend to volute and crow but enemy to cock and peacock
Crow is friend with owl and cock but enemy with vulture and peacock
Cock is friend with owl and cock but enemy with vulture and peacock
Peacock is friend with vulture and cock but enemy with owl and crow”

As same as calculate for the birds during waning days are prescribed above post in nakshathiras. As same as calculate nakshathiras for waning days for this friend and enemy works. Why they kept friend and enemy relationships on birds calculations. In some works we have to take friend bird with us for concerned work.
Always it should not take friend bird (bird referred here a person fixed to a star bird) with us for to attend meeting and discussions may lead to success. This is the wrong opinion as mentioned in the above paragraphs. Many of the persons always taken this friend and enemy bird calculations be supposed to be considered as quoted in verses and poems like above. It’s a huge error in this sastra were carried out normally by amateur astrologers. Simply it’s should not take any friend which is coming under your friendly bird or enemy bird for personal work will never bring any success or failure.
In panja pakshi sastra there are some kind of advanced calculations for some holy works. Behind these there are different calculations to accumulate the pancha boothas in advanced stage of workings. How to use panja boothas for mechanism were carried out along with mantra, yantra, and tantra. This is the major thing in the panja pakshi sastra. If wherever it’s written about the friend or enemy birds it should be always understood that it’s not true as said above. Each bird has separate mantra, god, directions, yantra, and tantra. Coming post it may give explanation on these subjects
கற்றறிந்தேன் சாஸ்திரங்கள் கல்வி நுல்கள்
கருத்தறிய வயதெனக்கு ஈரைந் தாச்சு
சித்தறிந்து விளையாடக் கவன மாச்சு
செயலறிந்து மாதர்களைச் செயிக்க லாச்சு
வித்தறிந்து விளையாடி வயது போச்சு
மேன்மேலும்  பொருளாசை மிகவு மாச்சு
பற்றில்லா உறமுறையு மேலுண் டாச்சு
பார்மீதில் பேராசை படைத்திட் டேனே
திருவள்ளுவநாயனார்
(Thiruvalluva nayanar)

Now siddhars have written directly about the panja boothas working in the universe other than birds. How panja boothas works directly. In many verses appu, theyu, vayu, neer, agayam and prithivi. In many verses and poems the joining of each boothas with other birds brings the important results in the universe.
The important works are: vasiyam, mohanam, thambanam, maaranam, utchchadanam, agurshanam, bethanam, vithveshanam. These are the important works in mantra sastra, yantra sastra and tantra sastra. In atharvana Veda, all tantric sastras are dealing most of the things with this panja pakshi sastra. Readers don’t get confuse here with panja pakshi sastra. Because yogis were kept advanced stages one after another in panja pakshi sastra. If person develops slowly in this sastra he can able to identify the works of panja boothas. With these panja boothas, it will be understood about the above mentioned works that how it will be carried out by these yogis. These major works will be carried out only through panja pakshi sastra.
            Among the eight works are mentioned above, the worst and dirtiest work is MAARANAM(kill the enemy). In some poems, yogis said these maranam will be carried out when the opponent person time is weak and karma. If the karma is applicable for this maranam procedure, it will be performed on the person whom considered as enemy. Sometimes persons gets mental disorder suddenly due to miss spell and unable to find out with scans and doctors. They can better consult the yogis who know this sastra. He can alter the panja boothas working on him who had illness due to the disorder in physical and chemical body.  

ஆச்சென்று ஒடுங்குநிலை யறியவேணும்
அறிந்துமன துரிமையினா லேறவேணும்
மூச்சென்ற வாசியினா லேறியந்த
முத்திதருந் தீபமதைக் காணவேண்டும்
பேச்சென்ற சத்திசிவ சூட்சங்கொண்டு
பெலமான சூட்சமதா லிறங்கவேணும்
ஆச்சென்று யேறுதுறை யிறங்குதுறைகண்டால்
ஆதிசிவ சோதியென அறியலாமே”.
-–அகத்தியர்—(Mahayogi agasthiyar)PANJA PAKSHI SASTRAM -5
(பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 5)

துய்ய மலருறையுந் தோகா யுனதம்பொற்
செய்ய மலர்ப்பாதஞ் சேவித்தேன்-வையத்
தைந்து வகைப்பட்சி யழையுங் குணமென்றன்
சிந்தைதனி னிற்கவே செய்.
Friend and enemy bird
Next stage of operation and association with other birds are indirectly said by Siddhars. They say sathru and mithru in tamil, and it may be the same meaning in other languages also. The friend and enemy birds are associated with one another and make them one and do the operations of the eight magic’s in the universe. The eight magics are vasiyam, mohanam, thambanam, maaranam, utchchadanam, agurshanam, bethanam, vithveshanam.  They also say its coming under the topic “ashtakanmam”. How to play ashtakanmam with these birds on particular days and panja boothas, so they brought these eight topics with all the tools, to do the magic’s as siddhis as “Ashtakanma padalam”.
மயிர்பகை வல்லுறாந்தை கோழிக்கு மதுவே யாகும்
செயிற்பகை வலியற் காந்தை யாந்தைக்கு வலியான்றீயான்
இயற்றிய வலிய னல்லா லெல்லாம்வல் லுறி னுக்கே
உயிர்பகை யாகுமற்ற தொழிந்தவையுறவா மன்னே.

Peacock is enemy to crow and owl. Cock is enemy to owl and vulture. Owl is enemy to peacock and cock. Crow is enemy to vulture and peacock. Vulture is enemy to crow and cock. These mentioned here for waxing moon days. If it calculates in reverse all the birds will change for waning moon days. In these friend and enemy calculations, agasthiyar was changed all the birds with the separate calculations. Others siddhars like bogar,kaga pusundar, romarishi, matcha muni have their own style and follows the same trend of calculating the birds for these waxing and waning moon days.
Now readers come to understand the basic things about the working of birds. They are identifying the birds, secondly the calculations for daily period, working of birds in five ways, friend and enemy, based on nakshathiras and others. Whatever given in these blogs are major works and brief of the important works and secrets of panja pakshi sastra.
Days of death for each bird
Vulture will die on Sunday, crow on Tuesday, cock on Monday, and peacock on Wednesday and Saturday, owl will die on Thursday and Friday
Apart from all these basic things in panja pakshi sastra, the highlights of the work are death of each bird on a particular day of a week.  Every day each bird will die. That particular day and power of the bird never works on that whole day. If the work of the bird may be ruling or any phases or period it will get major failure if the works will be carried out indefinitely. The bird will die on that day. It means the particular association of panja boothas never works on that day. Which panja boothas is working or not working for the bird and how its relatively fixed as in the bird. For example vulture bird is dead on a day of Monday means that whole day the bird vulture fixed to any person get locked in to universe. Their all works will get failure due to absence of their physical and chemical body connected with the universe. This is the creation of god. God has given equal privileges to all human beings by doing these types of things through nature.
Birds will die on the week days, for example: vulture will die on Sunday, crow on Tuesday, cock on Monday, and peacock on Wednesday and Saturday, owl will die on Thursday and Friday. If a person fixed to bird owl, that particular day on Thursday their bird will be on the operation of death. If it does the five works on the session also it’s invaluable and useless. So, all those persons fixed to their own birds better to stop all their good things on that day of death attached with the birds.  If it sometimes any one has to attend the particular day is compulsorily unavoidable, they have to see other things of panja pakshi sastra. How to avoid those death days of a bird?. Siddhars explained how to over come from the death day a person if it’s compulsorily to do some important things in life.  This is one of the secret behind the panja pakshi sastra. How panja boothas never works on that day. It’s the calculation of mixing the panja boothas with other boothas relative to the birds on particular day. So whatever the highest grade of panja boothas will erase those opponents working phase on that particular day known to be death day. Siddhars separately kept this panja boothas subject in the panja pakshi sastra for to do all magical and medicinal things. It will be discussed later with other subjects.
Directions
Then the particular bird works on each direction on each day during waxing and waning moon days. For example vulture will work on west, owl work on east, crow will work south, cock will work on the centre, and peacock will work on north directions. Directions are more important for Ashtakanmam works are mentioned above. If any person wants to do magic to attract any person they starts their work with yantra, mantra and tantra and finally on southeast directions. The directions are the major roll for all the things.
God and goddess
Vulture is fixed to saraswathi and bramma, owl is fixed to lakshmi and vishnu, crow is fixed to parvathi and ruthiran, cock is fixed to the god mageswari and mageswaran, and peacock is fixed to manonmani  and sathasivam.
Other advanced topics on Pakshi on particular day nakshathiras, diseases on particular day and works of birds, ashtakanmapadalam, herbs in panja pakshi sastras, magical tools in panja pakshi sastra will be discussed later one after another. Readers try to find out the way to attain the god in this birth, once understood about the end of god and the reason behind this birth all other simple things like this magical tools may open one after another. Afterwards a yogi in this universe, whatever they want, the nature adjust the panja boothas in the universe according to a yogi and bring in front of them without any doubts. So, try to find out the real gurus who attained the Samadhi in this birth. Mahamuni agasthiyar is explained in his verses and poems how to get the guru by prayers are explained below.
(Blessings from guru)   குருவருள் பெறுதல்
பார்க்கவென்று பலநுலுந் தேடிப்பார்க்க
பக்குவங்க ளில்லையடா வயதோகொஞ்சம்
மார்க்கமுடன் கொஞ்சவய தானாலென்ன
மகத்தான சற்குருவைத் தேடிப்பார்த்து
ஏர்க்கையுட னவர்மனதுக் கேற்க நல்ல
இன்பமுடன் தயவுவர நடந்தாயானால்
தீர்க்கமுடன் சத்திசிவ தீச்சைவைத்து
செம்மையுடனுதியந்தத் திறஞ்சொல்வாரே.
அகஸ்தியர்


PANJA PAKSHI SASTRAM -6
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 6

பாதமது சிரசில்வைத்து யுகங்கள்தோறும்
பண்பாகத் தானிருந்து கோடிகாலம்
சாதகமாய்ப் பிரளயங்கள் முடியும்போது
தனியாகக் கல்லாலின் மேலிருந்து
சேதமொன்று மில்லாமல் மவுனமுற்று
சிறப்பாக எத்தனையோ யுகங்கள்கண்டு
வேதமன்ற பிர்மத்தி லடங்கிக்கொண்டு
வெகுகோடி யுகங்கள்வரை யிருந்திட்டேனே
காகபுசுண்டர்.

The timings calculated by mahayogi kagapusundar in panja pakshi sastram are given below for calculations. The duration of timings fixed for one jamam and 12 hours phase is separated for each bird.  The period of the works carried out by the birds are given in previous blogs. This reference is given here for all calculations.  The details for waxing and waning moon days are given below for each jamam. For example if bird starts with eat and then it will go back at the end. The dying bird will come to the first to the work for eating in the next phase. Therefore five works is carried out for five times, comes to the total as 25 times. 5x 5 times phase for one session in the morning. The 1 1/2, 2, 1 1/4 are the timings in naazhigai is calculated among five phases. The session for the set up is given below, and then the changes of birds can be mark easily. It’s very simple way of calculation, once starts to plot from first phase. Readers don’t get confuse with any books. This is the simplest way of calculations. Try to do it manually. Most of the books were written wrongly on timing calculations. I fought with many publications due to errors on verses and poems. But they published during these hundreds of years from the evidences from fore fathers. Readers initially read the books and try to plot the timings from the verses and correct the other timings manually. Siddhars hide the verses in many poems and always makes the verses in a complicated way for simple poems when an unqualified person tries to plot it. So, try to check out the proper way of getting blessings from siddhars before starts to learn any sastras.
Waxing moon days
Morning session
Eating- 1 ½
Walking- 1 ¼
Ruling – 2
Sleeping- ¾
Dying – ½


Evening session
Eating- 1 ¼
Walking- 1 ¼
Ruling – 1
Sleeping- 1
Dying – 1½

Waning moon days
Morning session
Eating- 2 1 ½
Walking- 1 ½
Ruling – ¾
Sleeping- ½
Dying – 1 ¼

Evening session
Eating- 1 ¾
Walking- 1 ¾
Ruling – ¾
Sleeping- ¾
Dying – 1

Days of death for each bird ( padu patchi naal) படுபட்சி நாள்

போசனமாய் இருந்தாலும் புனித மில்லை
புகழ்பெரிய மித்துருக்கள் உறவுமில்லை
நேசமுடன் சத்துருவாய் நின்று கொல்லும்
நியமித்த காரியங்கள் பலிதமில்லை
தேசுமுடன் செல்வது தான் நஷ்டமாகும்
சேகந்தனில் ஓரிடமும் செல்லஓண்ணாது நாடி
நின்ற காரியங்கள் நஷ்டமும் கஷ்டமும் தருகுமப்பா
காகபுசுண்டர்.

For example: Vulture will die on Sunday, crow on Tuesday, cock on Monday, and peacock on Wednesday and Saturday, owl will die on Thursday and Friday. The above verses were disclosed by kaaga pusundar in his panja pakshi sastram about the particular bird on the function of dying. Previous posts it was explained evidently about how the power of a particular bird dies on someday of a week and its effect with results.  Bogar explains in bogar 12000 verses about thepadu patchi naazh in panja pakshi sastra. The day described as very worst and those good things it’s not fruitful when the bird is dying. Also it extends that the enemy or friend of the bird never works on their deathful day. Pending works will be failure; all other things carry disappointment and heavy loss. Some siddhars also have different calculations on this death day. In some verses it has been explained about the remedy for the dying bird on a particular day, if the day is required to do important work. Once readers start to read step by step, they can easily observe the remedy from the verses of kaga pusundar and bogar 12000 panja pakshi sastram.

Predicts for each stars in panja pakshi sastram
Here aswini star have taken as example for explanation from the beginning of cluster of stars for easy understanding in panja pakshi sastra. It describes in Tamil verses here.

சொல்லுவேன் அசுவணிதான் உதயமானால்
சோர்வான ஜனவரத்து பொருள்வரத்தாகும்
வெல்லவே நினைத்தபொருள் கைவசமேசேரும்
வெல்லவரும் பகைஞருமே உறவாகும்

”It’s always described as “Aarooda kaandam”. If the stars arises on the particular day, what is the prediction of the star? How the star will interpret with this sastra. How the star brings in to horoscope for the particular day with this sastra. The above star Aswini is described in the above verses on the exacting day. Its exposes that aswini star brings people and property. The work will be fruitful. The enemies became friends on that day. And it describes about other things in bogar 12000 verses for each stars and its rare predictions. How the star makes the day fruitful for the concerned horoscopes and some nakshathiras. Some stars make the person fall illness from the day. Its will be described in the coming posts how a person falls ill on a day of star through working of birds and how they recovers.
Born on day of the bird

It’s a reverse calculations for any person whom born on the day of the bird.

If born on day fixed for vulture they will go for normal work (பிதிர் தொழில்)

If born on day fixed for owl they will work very hard and earn

If born on day fixed for cock they will do business and they have more life span mentioned in the verses of cock

If born on day for crow they are very shroud in their work

If born on day fixed for peacock they will work in a disciplined way

About 5 percent of the total verses are given here and some of the outlines are specified in these all posts given in the panja pakshi sastra. If a yogi knows about the entire sastra they can see transparently about all the things in nature including humans. So try to understand the basic nature of the universe and how it works, then try to learn actual yoga from real guru.  A real guru knows which is required and not required, so that the basic need is here to find out the real guru in their life for valuable guidance. Once enlightened all sastras may be useless? Once enlightened no need to activate any mantras. All mantras itself gets activated automatically and comes in to operation immediately and effectively. The below verses given in tamil ,explained by kaga pusundar about how the yogi develops.
சாஸ்திரங்கள் சொன்னாலே தவமேசெய்து
சாஸ்திரத்தை ஆதியந்த முற்றுமாய்ந்து
வாஸ்திரங்கள் விட்டுவிட்டுக் குருவாசாரம்
மகிமைமெத்த உண்டாக்கிச் சித்தனாகி
கூத்திரங்கள் தான்மறந்து முத்தனாகி
குருவென்ற பேராகி முனியுமாகி
பேஷ்திரமாஞ் சொல்லெல்லாஞ் சித்தியாகி
பெரும்பேற்றைப் பெற்றபின்பு உடலிருந்தே”.
ஞானத்தைப் பற்றி காகபுசுண்டர்.
PANJA PAKSHI SASTRAM -7
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 7

அஞ்சுபஞ்ச புத மறிந்தா லநித்தியம்போம்
அஞ்சும் வசப்படுவ தாண்டதனில்- அஞ்சும்
கண்டறிவோர் ஞானக் கடாஷ மதில்நினைவு
விண்டறிய லாமோ விதி
--திருவள்ளுவ நாயனார்--
The major recognize of panja boothas is the basic understanding of the yoga on daily reflections spread out from the nature. The above verses explain on the acquiring of panja boothas if yogi knows all the things about panja boothas and himself surrounded by them. A person attained the end stage of yoga always attains these stages and able to understand the working of nature. The panja pakshi sastra strongly depicts indirectly and directly working on this way along with nature.
Previous posts it was explained how aswini nakshathira day is in succession and about the particular phase of a bird. It also to be noted that nakshathira have the works of ruling, eating, sleeping, walking and dying on every day.
For example if we take barani nakshathira day and observe how the bird works on those five works. The works of any bird fixed to the day on Barani nakshathira/star brings the different fortune for all nakshathiras. Readers should not take the predictions given to the barani star, its also applicable for all nakshathiras on the day of barani star and the major works of their own birds. The verses below say about the ruling and eating bird on this barani nakshathira day.  What are the results of ruling and eating birds on this star day?
திரமான செய்கர்மம் நன்றதாகும்
கனமான கெர்பமது ஆணே ஆகும்
சிரமான சோபனங்கள்கூடும் நல்லசெய்தி
கேட்கலாகும் தினம்பத்துக் குள்ளேயப்பா
இனமாக யிருந்தாலும் பகைய தாகும்
இடம்நாடி போனவர்கள் இடஞ்சலிலே நிற்பர்
மனமாரப் பசிவேளை பொசிப்புக்கு வழியோயில்லை
வந்திடும்பார் நாள் எட்டுக் குள்ளேயப்பா
போகர் 12000
(Verses from Bogar 12000 on panja pakshi sastra)

Bogar explains about the particular star on his verses and poems. The verses predicts for the barani nakshathira day is fruitful for the ruling bird of any nakshathira. It says whatever day to day life is fruitful. If pregnant starts or conceiving on that day that it may be male kid. Their entire dream also comes true. All these things will come to commencement within ten days. If the bird is working on eating, the verses predict brings misfortune. It predicts that any type of close relation becomes and brings the enmity. If any person goes for work it will be get stuck somewhere. It brings problem for day to day life. All these effects will come to activation with ineight days. Some of the verse is given above for reader reference. Whatever given above is easy to understand and most of the verses is very complicated to unlock. If unlock also, the cracked one brings different meanings.
There are number of predicts for this nakshathira as same like others. There may be difference in waxing and waning days on this nakshathira day. All the verses predict clearly and strongly said about the duration of days on prediction as said above as ten and eight days. As same as above star, if starts to write for all nakshathiras, it brings 50 posts to complete. Most of the important outline of this panja pakshi sastra is given in previous posts. If blessed person starts to learn this sastra they may complete within twelve years. Year by year they will grow with meditation and any sastras. Techniques and calculations are very simple but verses misguide the person and it brings continues problems in day to day life while learning. This is the curse giving by yogis for unqualified persons.  
If a yogi starts this panja pakshi sastra while beginning he will gradually understand year by year due to he himself improving his inner self and intuitions which is good or dire. They easily unlock the verses with working of panja boothas and the nature becomes ready to come and slave their work for them. The reason behind this acquires of panja boothas to their entrance of their house by yogis due to raise their level to any wavelength of any frequencies.
Predictions for the horoscope in panja pakshi sastra
சொல்லுகிறோம் நடையிலே முதல் விநாடி
தோன்றிய குழந்தைக்கு ஆயுள்தான் ஐம்பதாகும்
அவன் தரித்தநாள் முதலாய் சுகமேயில்லை
மூன்று பத்து வயதுக்குமேல் பிரபலமாய்
கொஞ்சநாள் சுகித்திருப்பான் பிறர் உதவி இல்லையப்பா
இவனுக்கு சடம் உள்ள வரையிலும்
பொய் கோள் சொல்லி வாழ்வான்
போகர் 12000

This is the next stage of predictions in timings on horoscopes through panja pakshi sastra. Any person can calculate for themselves if they well known about the birth time. Readers should remember here, there is no need if a person does not know about the time of their birth. There is another way of calculation for to depict their exact bird with reverse method.  If kid born on the particular time when the work of bird is on walking phases?
The above verses predict when the kid is born on the first second of the work of walking bird and fixed bird for the kid. It predicts the life span of the kid is more than 50 years of age. From the birth, the kid has lots of problems in its life. After the age of 30 the person become famous and will survive with out help of others. These people always blame about others to others. They may lie and always lies through out the life.  And in the second phase, third seconds, fourth and finally fifth second predicts many things of new born babies. After once starts read this sastra any person can able to find out their bird and timings with the waxing and waning moon days and compare with this seconds of five works on birds and their predictions for their life span and major event in life.
Girl or boy
In addition in this post, some of the rare method given here for the readers to understand how yogis from tamilnadu observed million of years through hereditary and disciples on this human system. Tamil yogis are always written in all their verses and poems about the conceiving and pregnancy. It’s a highly hide verses and poems of Tamil yogis. Their calculations most of the things starts from these kind of natures. Please read the verses if readers know Tamil, otherwise brief are given below.

பாரப்பா கண்மணியே கன்னியருடன்
கலந்து உறவாக யிருக்கையிலே
விந்ததுதான் வெளிப்பட்டு பாயும்போது
பண்பான சூரியகலை நடக்குமாகில்
ஆரடா ஆணாகும்சந்திரனே தோன்றுமாகில்
பெண்ணாகும் அப்பனே அறிந்துபார்
போகர் 12000

The above Tamil verses from bogar 12000 are easy to understand and extract about the intercourse of male and female. The verses say if breath comes through the right side during intercourse there will be birth of male kid. If breath flowing through the left nose while intercourse there will be female baby on birth. If breath comes through both the nose there will be a different prediction. I skip here. Here the verse strongly says about the flow of sperm during their timings. But they are not mentioned about the durations and days.  They kept their secret partly by part in all their poems in different sastra.
Verses hide on the women side response during intercourse. Lots of doubts easily arise if both have the same breath? Or one person has a breath in one flow? And other may extent to reverse side? Yogi’s verses look very simple but cracking of poems is difficult to observe the essence. This is the actual flowing of breath through the nature in to the humans. Readers should understand that there are also the secret timings of working on nature if anyone read above the verses. This is the part of the panja pakshi sastra written by Tamil siddhars millions of years ago for the qualified yogis.

நீத்தார்கள் சமாதிநிலை கண்டோர்ஞாயம்
நிகழ்த்தினேன் வாலைபதம் புசிப்பாய்நீ
காத்தார்கள் பிராணாயந் தெரியவேணும்
கழருவேன் யான்கண்ட அதிசயத்தை
புத்தார்கள் நிஷ்டைமுத்தி சமாதிகண்டு
பொங்கிவிடுஞ் சமாதியினிற் சேதியெல்லாம்
ஏத்தார்கள் தன்னுடைய விபகாரத்தை
எதிர்நின்று சொல்வதுபோல் சொல்லினேனே
காகபுசுண்டர்
(Mahayogi Kaga pusundar)

The above Tamil verses is easy to understand and given in very simple language. Siddhar kaga pusundar describes about the highest stage of nishtai during yoga and meditation then after how they reach the end of Samadhi point. Readers whoever really thirsty on spiritual can easily understand the above verses given by kaga pusundar on yoga and samadhi. With blessings of gurus the posts are continuing with lots of hindrance.


PANJA PAKSHI SASTRAM -8
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 8

பஷி யறித்தவரைப் பன்னிப் பகைத்து நிதங்
கஷிபுரிந்தவர்கள் கருவழிவர்-குஷி
எறியக் குடி கெடுங் கேதுவின்றி நொந்தலைவர்
அறியக் கடிகையினி லாம்.

The above verses describe about how the person will be affected when they make enmity to yogi who practice the panja pakshi sastra. The results of the enmity destroy their generations of the opponents.
Infirmity phase (illness periods)
This is the highly significant for all persons in day to day life. Most of the astrologers and yogis used to see when any person gets accident fall ill and sick continuously. Till today in most of the villages some professionals used to see the patients in different way. If any person fell sick and acquire diseases even a normal sprain also. They will visit the house and observe the condition of the person and prescribe the treatment. If he knows the panja pakshi sastram, they used to check the time and seconds. Then they will advice to the family members to carryout some small treatments. And also they will come regularly and keep some herbs and flowers to execute some primary magical things related to panja pakshi sastra for those who got illness. Meanwhile the sick person gradually recovers from the illness or any accidental injury. Now days some of the oldest person used to follow these types of treatments, but they also advice the person to take medicines for fast recover from the injuries. The time and duration of the periods is very important here for recover. The yogis and elder person from the village, who comes to visit the person for treatment, monitor the time of the sickness and other details of the sick person continually.
Illness during Eating period of bird and predictions
எக்காலு மூணதனிற் பிணியுதித்தால்
என்மகனே மூவைந்து நாளிற்றீரும்
அக்காலி லைங்கரற்கு வபிஷேகித்து
அதிற்றுப தீபமிட்டுத் தொழுதுபோற்றி
முக்காலு மருந்தீயச் செல்லுங்காலை
யுயர்மறையோர்க் கன்னதானமுங் கொடுத்து
சிக்காலுஞ் சிலுகற்றே மருந்துட்கொள்ள
தீவிரமா யுள்ளபிணி செல்லும்பாரே
போகர் 12000

            The above Tamil verses dealing about the time of eating period of a bird and its predictions. Finally it insists to do the recovery for illness with simple materials. The verses describes if any person fall on illness during the time of eating period of his own bird. It confirmed that he will get severe sickness for 30 to 35 days. And verses exposes that the same person should worship the god of ganesh, ganapathi, vinayak and follow the rituals with lightning a lamp with oil. The sick person should worship morning and evening on the god ganesh. It advices that they should take medicines prescribed for illness. And also they are supposed to do food donation to disciples of lord Shiva and take the medicines continuously as prescribed. It should be cured and assure that the sickness will not develop once the rituals lightened and its starts cure from the first day itself. This is the first stage of treatment. The second stage of observing the illness is coming under the stages of first five seconds of the same bird as same as explained in previous posts for other work.

Illness observed on Eating period of a bird during fifth second
மேவ்வே நோயுதித்தோ னைந்தாம்விநாடி
வேதனைநோய் பதினைந்து நாளில் தீரும்
தாதவே யரசுபகை வினையுஞ்செய்யும்
சார்பாகக் கணபதிக்கு வபிஷேகித்து
பாவ்வே மறையவர்க்கு வன்னதானம்
பாங்காகச் செய்திடவும் பாரில் தீரும்
ஆவதுவு மூணதிலே வந்தநோயும்
அன்னதுவும் பிருதிவியி லுதித்த்தாமே
போகர் 12000

The fifth second of illness coming under the bird of eating is described above. If sickness or any illness starts at the beginning of 5th second it will get cure in fifteen days. If it’s not cured it is understood that it’s became severe due to enemy of the bird who is ruling at the time when they got sick.  The worship of ganapathi, ganesha during morning and evening and perform abishekam, it brings the person to recover from the illness. As same as donate food to disciples of lord Shiva. And also it exposes if the prithvi of panja boothas once starts during the bird of eating will come to normal and the recover itself starts very fastly. Now the readers can easily understand about how the panja boothas will differ from pakshi. Here the secrets are also kept inside the above verses. Some readers think both the panja boothas and pakshi will work at the same time. It’s not true. It differs, on situations related to human body. I skip and bring to an end here.
General treatment for period of eating and the rules
Unqualified people should not enter here in this phase. That’s why; I try to skip here with minimum explanation. I here by avoiding the verses were kept separately for general rule. Also, the treatment coming under the cure for the sickness during the period of eating is established. Bogar says there is the particular day to do santhi and ohamam. Bogar describes how to do worship the god with mantras only for this bird of eating. It’s also explained that the counts of mantra chants and number of days. It was explained about the separate yantra to make during this ohamam with mantra. The tantra for this eating bird was mentioned as same as he hides in the verses. He also describes which metal should be used to make yantra. The results of the pooja will bring the results from the god. Here the panja boothas will work with pakshi sastra inside the person. The yogi deals directly with panja boothas to alter the nature to get it recover fastly from his pakshi bird through the panja boothas. Readers don’t get confused with the panja boothas and pakshi here with the treatment on sickness. This shanthi ohmam brings any person to come out from the diseases and injuries prescribed with panja pakshi sastra. Panja pakshi sastra kills the black magic’s.  
General
When I got diabetic I worked on all the ways with sastras to find out any remedy. I interpreted the diseases with astrology, numerology, pakshi sastras and other sastras with many persons whoever related in curing the diseases with herbs. I found human body responses for any signals coming from the human brain? Why pancreas glands never hear our brain command?
There is the reason behind this.  It will hear. We have to tune the system in to one frequency. That’s why all yogis never say diabetics are also curable. Some other short cut way in Tamil sastras particularly about how to cure the disease especially diabetic. It will be discuss later.
If people born on 2,11,20,29 definitely will get diabetic at the particular ages may be before or after their assumed ages.  If any person has the name as above if it will be count in to 2,11,20,29 also may get diabetic.  But its raises slowly inside and come out like a fruit from the root of a plant.
Once I went to meet one of my friends who is a professional astrologer residing at Aaikudi village near tenkasi, tamilnadu. He used to say about his guru never worship any god and never does any meditation but he attained the yogic stage. So, I went to see how a fellow in nature attains; I was standing outside his house. He is a doctor may be homeopathic or ayurvedic. When i introduced myself he asked me to come inside the house. Now readers read the conversation
I started “He said about you as the guru for him” I said in a very low voice. I was acting in front of him very politely like many persons used to act now days in front of my guru.
Stupid fellow he is, he misguiding others? I m not his guru. He himself decided?
You tell me, what you want “he asked
I don’t want anything” I replied
Why, you want to cure diabetic?”He asked me
I got surprised with this word” first time I m seeing him.

No” I said

Then why you came here”he asked loudly, he raised his voice, this is common for all yogis

I fear to talk afterwards. Because some fellows used to beat

You came here to see me like some cinema posters are pasted along the road side. I m not a banner or cutout to show you people all, Is init? He asked

I said “no”. I wants to ask, you r doing any meditation or any worship of god?

His eyes look very angrily on me; i thought he may start his scanning on me.

Some patient came.  I escaped from his view.

He asked what the problem is. The patient said.

He said “you have long back, may be two years back you got the same diseases, the same is continuing now, take this, it will get cure.

Below his chairs some four to five boxes were kept with five colors of tablets.

The surprise behind is, without seeing the box he directly given the tablets with mixed one. Patient left.

I asked how you given this mixed tablets.

He said “none of your business”.  Shouted on me. I also realized why I delivered this idiotic questions, may be my tension.

Tablets never gets cure. He is sick. Sick wants some time to get cure on him. The tablets are giving rests to him, now. You tell what you want. I myself have diabetic, I cannot cure your diabetic. He started roughly.
I found he is lying on the diabetic.

He called somebody inside the house and asked to bring tea for me.

After tea, I asked the same question about the spiritual. Because, till time I finish the tea he was seeing the roof of his clinic. He is avoiding and seeing me.

Suddenly he closed his eyes and then he opened the eyes and saw me angrily.

He started talking to somebody who is invisible in front of me. He starts to hear some voice through his ears. He repeatedly says. It’s ok. , leave it Poor fellow, leave, shit, how many years, bastard, it’s very cruel, I will advice him, useless fellow, no problem. He wears the lungi and walking in front of me here and there and looking me very angrily. He got information from the nature i understood.

If any persons see directly on this scene they might have think that he was talking in cordless cell phone.

Finally he asked me”what you want” i understood, he wants me to get out from there.

I said “tell me something about the spiritual”. I was acting like very good person in front of him.

He spitted on my face directly.  This scene i was expected from the beginning, but it’s late. I never get shocked. I got much experienced on this real yogis who were connected with past,present,future. So these things always happen when you see the yogis.

Shit you are “he said.

How many girls you have your friend “he said.

I strongly apposed his words , i said” See sir, i have friends but not like how you are thinking on recent days like dating or having sex. They are my friends.

Now I got realized that he had gathered information from invisible in nature and shouting on me. He said “you go and do whatever you want”. I don’t know anything on spiritual. He wants to throw me out. I said thanks for tea.

I came out from the yogi house.

He the person is very close to the nearness of the god. I observed many times during our talk. He was listening something from nature continuously.  I have no words here to explain how they are talking. It’s a great gift when we stay very close to them and seeing when they used to talk to nature or goddess like us we usually talk with our friends.
His wife was suffering with severe illness for years. When doctors were finally said to admit and do operation within some days, otherwise she will die.  But he refused to go and see the doctor for any surgery.
Final day doctor was advised him to admit his wife at hospital. Otherwise she will die with severe loss of blood. That day he went to bank and brought 50000 rupees from bank and kept in front of the pooja room in his house and said to god like this.
“I m practicing here as a doctor.  If, I am unable to cure my wife health, why you have given this profession to me. I don’t want to go and ask any doctor to do operation. I kept here all the money in front of you, you take it and cure my wife, but I don’t want to give it to doctor”.
Throughout that night he was in the pooja room and slept on the floor. Morning his wife got up from the bed after long months. She came to pooja room and asked him to go for fresh and get it ready to have food. She said she is very hungry from that day, so she wants to go to market to buy milk and vegetables to prepare for lunch. He got surprised. She was on bed for months with out food, continuous blood loss. But now everything, suddenly changed.
That time sound came from outside of his house. People who were working in Shiva temple of tenkasi was standing outside on the road in front of his house for donation. That time, the temple pillars and gopuram was on under construction. The very famous tenkasi temple gopuram was construction with huge sum of money for the second or third time. The doctor went inside the house and brought the 50000 rupees and handed over to them. They got surprised. They never expected. Doctor said” i promised yesterday to god, i will handover the money to you” so I gave it now. Lord shiva sent your people from tenkasi temple to collect his money from me.
When his disciples narrated this about the person I narrated above on conversation, his eyes are wetted with tears.  Prayer always pays.
I have seen many persons in small villages around tamilnadu. They have great connection simply with god and nature. When I opened and show my small son photographs in my laptop to one of my guru. He exclaimed and shouted in front of the laptop and said”your son is singing song of lord muruga”.  They always used to behave like kids in front of nature.
Many of my gurus used to talk in front of me with invisible people and their gurus who had samadhi.  Shri. Allimuthu used to talk directly in front of us and scold us immediately. If any person wants to start spiritual they should meet first shri. Allimuthu.  If they will clear the test, they will continue on the spiritual. He will open your dirties thing hide by you in front of everyone, then only he will talk. If he don’t like initially, he avoid talking and asking them to leave in front of him. Readers find to attach with these yogis from the beginning itself. They take you to the Samadhi stage without any tools. But enormous patience is required with these yogis.
Heaven in this birth with guru
சித்தர்முத்தர் முனிவரோடு தவசியோர்கள்
செய்தனரே சரிதையொடு கிரிகைரெண்டு
முத்தர்தான் பெற்றபலன் குருவேயானார்
மொய்முனியுஞ் சினேகிதனரே தேவருக்கே
சித்தர்தான் கூடிருக்கு மளவே தெய்வச்
செயலறியார் கிட்டிருந்து பாடுவார்கள்
எத்தர்தான் தெரியாமற் செத்த பின்னே
யெமனுலகஞ் சென்றபின்பு முத்தியென்றார்.
காகபுசுண்டர்
(kaaga pusundar)

The above verse describes how a yogi starts his meditation and attained the stage of samadhi with his gurus. Kaaga pusundar criticized the fake yogis who himself considered as god and his preaching’s. He strongly criticized about the person who thinks the heaven will be reached after the death. He also says why people think about after death. In this birth itself they should reach guru and along with guru they should attain the heaven with the human body as alive. Yogis attained the stage of Samadhi in this birth itself. Some people used to go for jeeva Samadhi. These people used to come again as rebirth to complete the work for disciples’. Other yogis whoever had attained Samadhi is always alive in their body with soul. They had stopped the system of human reciprocation and continue the taste of heaven as how a real yogi used to do with human body when they were alive.

PANJA PAKSHI SASTRAM -9
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 9

தோனுமே உலகிலுள்ள அஷரத்துக்கெல்லாம்
தோணாத பஞ்சபட்சி சூட்சந்தானும்
காணுமெ கருக்குருவும் காணாதுபாரு
கடினமடா ஆசானும் காட்டவேணும்

பேணுமே மனதுறுதி யாகவேணும்
பிசகினால் பஷிவித்தை பிசகிப்போகும்
ஆணுமோ அஷரங்கள் அறியவேனும்
அறிவதுதான் வெகுநினைவாய் செலுத்துவாயே

The above verses describes about the person who knows panja pakshi sastra can easily acquire the secrets of hidden things in the universe through this sastra. It insists that they should understand who the real guru is and it is very difficult to find out the real yogi who well known on this sastra.  He should have strong mind when he learns this sastra, otherwise if it make any error in panja pakshi sastra, the entire thing will be ruined without any evidences including human beings and their hereditary. He should know the specified mantras whichever applicable for each bird in this sastra and how to activate the bird in a secret way through this specified mantra.

பாரப்பா பஞ்சபட்சிசுருக்கம் சொல்வேன்
பார்தனிலே ஒருவருக்கும் சொல்லவேண்டாம்
நேரப்பா கலியுகத்தில் பழிக்கஞ்சார்
நேர்மையாய உள்ளவரை தேடிப்பாரு
ஆராப்பா கோடியிலே ஒருவனுண்டு
அமர்ந்திருப்பார் ஞானநிலை அறிவுதங்கி
அவர்மனம் தான் சோதித்து
தௌளுதமிழ் பட்சிவித்தை செப்புவாயே.

                       
The above verses recommend the yogi and he shouldn’t disclose this sastra to unqualified people. He also insisted yogi to search a honest and humble person who knows the principles of yoga. Some fellow may be sitting alone outside the places where nothing was available for human beings and crossed the extreme end of yoga. He may be once in a crore people. Then after teach this sastra to that person.  Once in a crore people can learn this sastra and they must be a yogi. He is the person to handle the situations in a neutral way of life in the nature.
Magical herbs attached to pakshi
           This is the important topic in panja pakshi sastra. All the birds starts and activate its work through this herbs also. All the magical things will be carried out simply from these herbs through this panja boothas. The herbs are the major tool attached with pakshi sastra to carry out“ASHTAKANMA PADALAM”.  Some of the secret and rare herbs are always attached with pakshi sastra. But these type of plants, leaves and roots are commonly we used to eat daily in tamilnadu and surrounding villages.  There are some more herbal plants which are used to do with these birds for alternate purposes during rainy season. The roots of these herbs will do plenty of magical things through this panja pakshi sastra.
The herbs are ARAIKEERAI, MULAIKEERAI, THANDANKEERAI, VENDHAYAKEERAI, KUPPAIMENI, MURUNGAIVER, PASALAIKEERAI VAER, MANTHAKKALIKEERAI VAER, SUNDAKKAIVAER, etc.
The herbs are attached with five works of birds eating, ruling walking, sleeping, dying. Every herb has separate works in each bird and its timings. For example “thandankeerai” root is fixed to the individual bird whose work of eating is given below for reference. As same as work mentioned above, the same herb will be used for other works like ruling with different times.
How to plug the roots of the herbs from the location? There is the specific and common way for all magical herbs in sastra and time was mentioned in the previous posts on the five works of birds.  Early morning on the specified time the person who deals with panja pakshi sastra should go to the place where the herbal plant is on the cultivation. Remove the dress and stand nudity in front of the plant and worship the herb first. Then do the protection mantra first for yourself and then for herbs. There is the specified mantra for all herbs in the universe.  I skip here due to unqualified people should not know this mantra. Readers can take down from the books specified for all herbs. Do at a stretch of 16times spell, then after spell, remove the herbs with axe and bring with roots as alive. Then do the rituals with turmeric powder on the roots with regular pooja. This is the common way of plugging herbs from the place. The herbs will be alive till its life time; it’s never ever gets into dry inside. After the mantra spell on the roots, it s starts doing its works for many years and continuous flow of vibrations from the root to the universe and detect the needy whatever they want from this world. There are multiple processes with these roots.
Some of the magicians are regularly use this roots to kill the person or make them handicap for enmity through customer who offered enormous money.  But I have heard many times like those whoever harm others in the past both will be killed or their family persons will be severely affected by karmas one after another in different timings always in nature.
Plugging herbs on eating bird
 Behind the herbs, some of the major works of birds is working in external activities.
யுண்வேறு பிடுங்கிக் கொண்டால்
உத்தமனே சகலகாரியம் பலிக்கும்
வண்மையாஞ் சத்ரு மித்ரு வேயாவான்
வளமான சோபனநன்மையுமே தீர்க்கும்
இன்மையாம் பீடையது தொலந்து போகும்
எழிலுள்ள யீசனைப்போல் கீர்த்தியுண்டு
தன்மைநீ குலிசமது செய்து கொள்வாய்
சாஸ்திரத்தின் விதியிதே சாற்றினேனே

For example: The above verses explain how the herbs bring the fortune and unfortunate to the person who is activating the panja pakshi sastra. The herbs plugged during the time of eating work of bird bring the good fortune to the person who needs in the universe. His enemies become friends after this. Continuous struggling will be wrapping up. It’s given the techniques and explains how to make the herbs in to amulets or bracelets. I have not mentioned anywhere above in this topics that  how to activate the herbs with mantras and the particular timings of the birds. Readers don’t get confused on this.
It strongly says about the fate of the person is working behind this sastra to do ashtakanma padalam.  This is one of the great arts in 64 methods of Asta kanma padalam.
காயசித்தி அறியாத கருத்தினை
மாயசித்தி மகிழ்ந்துடன் மாய்கையில்
பேய்கள் கூத்துக்கள் ஆடிப் பேரின்பங் காண்
வாய்மதத்தால் ஜெகவாழ்கையில் சிக்கியான்
காரமுஞ் சாரமுங் கண்டறியாமலும்
ஊருகள் தோறும் உழன்று அலண்டுமே
தேறு மெய்ஞ்ஞான சிவபதம் போற்றிடார்
வேறுடன் காரிய வித்தையில் சிக்கியே
--திருவள்ளுவநாயனார்

Mahayogi thiruvalluvanayanar describes how the person trapped up in to the life cycle with out surrender to lord Shiva. He says most of the people are roaming around for magic’s, sometimes they will get some minimum power by doing certain rituals and enjoy with the magic’s, but they will loose the lives and its temporarily. Some persons are wavering on medicines for to do magic’s like rasamani, karpam, sooranam, legiyam and gold. Some of the people dissolved in the culture and rituals. Some fellows are always wavering around many places for the happiness. He insists to surrender on footpath of lord Shiva and cross this period of life and close the chapter of birth in this birth itself with the stages of yoga.
GENERAL
Some of the readers asked about the bairava mantra which was given in the older posts. It’s a actual very big and crystal clear hidden words.  But it’s original.  There are some changes in the mantra. We cannot give as it’s learned. Some more things also should be included according to the works will be carried out through god. But once it crosses and reaches the one lakh spell, it brings lot of changes in the life and yoga.  In tamilnadu siddhars poems and verses, most of the mantras are only two or three words maximum in siddhar verses.  For example sooriya namaskara coming into only one word, a single word to pray sun in this world. Do you believe? It’s true.
All the mantras will be coming around maximum two or three words. As same as other all the mantras mostly coming in to two or three words. Many of the people say they have crossed the lakhs of times by spelled the mantras from childhood. Its correct, but how to spell, what to spell, when to spell. This is the major thing behind panja pakshi sastra. Apart from this sastra, if guru blessed you mantra which was spelled by him and his hereditary gurus; that mantra work immediately with next second itself. Because you are not doing anything with mantra, you just continuing the chain. 
Some one says they worship kala bairava, moola bairava, sorna bairava. If you are not able to do one bairava what is the use of spell of mantra for separate god like mentioned above. It’s useless? Bairava is one, lord shiva appears as bairava when the spell is on the bairava way. There is no need to use different types of mantra for different types of bairava. I do not criticizing here with god.
 Lord Shiva is always on extreme end stage of meditation. That’s why all the Shiva poses are appears only on meditation. Try to find out the mantra with out sound in this birth itself. It’s a great SOUNDLESS MANTRA. Once understood, then bairava mantra will be useless. There will be the karma to attain the soundless mantra. Before start the soundless mantra, these types of initial protection mantra and god is required to all.
Once, I heard the huge sound of god bairava during early morning with severe shock. God walking towards me with big knife in the hand and crossed  very near to me, climbed up on some steps up, then it looks down from the top steps, I have seen it’s a srichakra,  then I saw lord bairava sitting on the srichakra.  It’s happened only through this bairava mantra.  The images with another image are not related with one another. It’s a perfect dream due to space created by bairava mantra. These images I got experienced with some 8 to 9 years back. After, great master came to scene and stopped all the useless mantras and showed me what soundless mantra is. Once its starts all mantras will come into one. Then the secret journey starts and it will be alone.  All those happened due to some huge travel through 18 years of life cycle.
 Flight should run on the runway to increase the power and energy to fly against the gravity. As same as one should run with mantra, yoga and other techniques to make the physical body to hold the huge vibrations and energy comes from the external energy. Foundations are always required for the meditations. It’s my experience and opinion, some may get in nature, some may get directly and starts to fly without runway, is init?
But most of the people doing meditations in different yoga centre unknowingly? Already in this universe, everyone is sleeping, now many centres are opened and all gurus is cheating these people and make them sound sleep at different yoga centre in cities with prepaid amounts for sleep.
            A question was raised by media to vethathiri maharishi during his early morning walk at world community centre, aliyar dam, pollachi.

“Do you hear the sound of god”. Media.
“Yes, oh! Yes!, I m hearing…., yes…., I always hearing…., now also I m hearing”vethathiri maharishi said.
            But, he got stuck up in that place itself and stood for a long time due to ecstasy (correct word in Tamil may PARAVASANILAI) in the standing position and gone out from his body.  The great person explained and showed to individuals with modern science and scale on how the atoms work in the universe and internal humans.  
We always remember our primary school teachers as same as the person who taught the primary meditation to reach the flight for take-up as I mentioned above for example.
Topics are jumping from panja pakshi, reader’s apology this and corrections.PANJA PAKSHI SASTRAM -10
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 10

சுருக்குபஞ்சபட்சியைச் சோதித்திழுக்க்கற்றி
சுருக்குபஞ்சபட்சியாய்ச் சூட்ட எருக்கறுகு
மாமலர்கள்கொன்றை மதியணியுமைங்கரன்றன்
காமலர்கள் செஞ்சரணங் காப்பு.

To continue the elemental astrology of Tamils siddhars, the final stage of panja pakshi sastra is the assemblage of tools to carryout various magic’s in ASHTAKANMA PADALAM orASHTRA MAARAL PADALAM.
Agasthiyar has written in his verses and poems particularly about the energy created in the universe during the birth of a person and the time and day of a cycle. This particular angle with direction and energy created by the universe make the permanent radiations from the peculiar pattern of planets through its energy will affect the individuals. The horoscope of individuals is working in these principles linked with nature. But the pattern and energy of the planets always changes frequently day by day and the predictions gives various results. Agasthiyar strongly quoted the particular sets of vibrations and energies from the planets during their birth are fixed a permanent position for individuals.
This panja pakshi sastra makes the alterations according to their karmas and the stages of the births. How the changes of panja boothas differs in individuals if it passes through the energy to other person. Among all siddhars, the verses of agasthiyar were written clearly on these topics and may be other yogis might have thought to hide the working pattern of pakshi with humans. So readers try to get agasthiyar panja pakshi sastra in verses for detail study. The poems are very less on these topics was written by agasthiyar and it is easy to understand about the transmission of energy from pakshi. Both the names used in the books as Kumbamuni and agasthiyar are the same person. These books are easily available in the market and most of the books were written about 100 years back in prints.
Some of the other verses on the different names are written by matchamuni on panja pakshi sastram is missed and some of the yogis are informing that the verses mostly in the version of srilankan Tamils scripts. It’s mostly due to yogis are travelling from tamilnadu to srilanka. As same as, the bogar disciples have been constructed number of lord muruga temples and some had jeeva Samadhi at srilanka. They mostly lived for thousands of years. They did two things in their life around thousand of years. They have written lots of verses and different types of poems with hiding of yoga’s and sastras. They were commonly misguiding all the humans in the material world and diverting the unqualified people on makings of immaterial things through alchemy in the process of gold, rasamani, paspam, karpam, legiyam and etc. Most of the students from siddha medical colleges are searching and moving towards these material things. In recent years everyone wants to hide what they have found and read in their life time and they also do the same as hide the sastras and development of rare medicines. That’s why people ready to give lakhs of rupees to a book written by bogar on bogar 12000 verses. I have seen this book many times with the qualified people in the mutts. Topics are jumping as usual.
The five birds are selected for individuals on the basis of the action and transmission of energy from the elemental energy at various levels on the space and time.  In the first post of this sastra, I have mentioned about the five Tamil words     . Lot of explanations are given on these five words in the previous posts. Other than these lots of confusions, some of the publishers are explained about the symbol of birds and the bird appearance is looks like these five Tamil scripts. If the letter  appears like the crow and this full form of word “U” is Ugaram. All these expressions are incorrect. Some publications are written this “U” is the entire connection of the humans and god. All the 51 sounds and aksharas in Tamil mantras are formed from these five letters within the human body and it is always attached by way of the almighty. Readers don’t get confused with NA MA SI VA YA. This is different and the above five letters are different in sounds. Yogis are always misguiding us in every verse. Also publications are always confusing on their readers with different trends due to the explanations are written by unqualified people during these recent years. The five birds owl, cock, vulture, crow, peacock are selected by yogis on different meanings and special angle for special purposes. It’s never indicating the size, symbol, and appearance. It’s different from all views. If any readers know about this please write to me.
Construction of houses and ceremony (manai padalam in Tamil)
The sexagenarian time cycles are different from usual time cycle in day to day life. The basic needs of the people are the construction of house. This topic on construction of house and other procedures from the beginning of construction to end of ceremony are explained in panja pakshi sastra.
Foundation of house in fifth second for eating time of a bird is fixed to individuals.
நன்மையாம் ஊண் ஐந்தாம் விநாடிதன்னில்
நலமாக வாழ்ந்திருப்பர் பதினைந்துபத்து
செம்மையாய் அவ்விடம் செழித்துநிற்கும்
திண்ணமடா தினந்தோறும் போஜனத்துக்கோர்

சிறுமையில்லை நலமாகஅம்மனையில் பால்பசுக்கள்
கட்டிவாழும் துய்யவஸ்திரபுசனங்கள் அதிகமாகும்
தின்மையென்ற எச்செயலும் வருவதில்லை
ஜெயமாக வாழ்ந்திருப்பர் திண்ணம்தானே.

If the construction of houses or flats or beginning of any constructions will initiate on this fifth second of an eating bird will bring good fortune for the owner and families. The above verses described about the fifth second of eating bird. It says about the long time of stability around 150 years are related with the building and constructions will remain with adjoining relations and families. The environs and relatives will be increasing year by year. There is no problem on the wealth and prosperity. If it is in the village, there will be a good signature for rising of other pet animals and cows. There will be no unfortunate days in the house. Its strongly predicts this fifth second is the fortunate for ever.
Girl attains the age, grown-up age (Rudhu padalam in tamil)
 Normally, we used to see for our girl kid when they attains the age of grownup and gets mature. The system of human body changes according to planets through hormones. Earlier, parents used to see the day and nakshathira for girl kid when attains the age of mature. But small girl kids used to forget to identify the time of their natural growths. In the astrology there is a separate topic on this. During the marriage proposals, sometimes if the girl kid born on disagreeable nakshathira, those parents are used to take this time of maturity for the marriage proposals. But some nakshathiras like kaarthiga in this rudhu brings unfortunate to the girl when it starts to predicts. These things will be discussed later. Now in the panja pakshi sastra, the rudhu padalam brings the predictions according to birds and times.
Girl attains mature during the time of eating of her own bird

ஊண்என்ற பட்சியிலே ருதுதான் ஆகில்
உண்பதிலும் உடுப்பதிலும் குறைதான் இல்லை
சேண்என்ற பொருள்உண்டு பாலும் உண்டு
செப்பொணாச் செயலுண்டு செல்வ முண்டு
மான் என்ற வாழ்வுண்டு வாஞ்சை யுண்டு
வழியான பிள்ளைகள்மற் றெல்லாம் உண்டு
கோண்என்ற சிவகலைதான் அதிகம் ஆகும்
கூட்டுறவாம் மித்துருதான் அரசு நன்றே

The above verses describe the predictions of a girl matured on this eating time of her bird.  She will get wealth and prosperity. She earns lot of money.  She will marry Dynamic husband, a good fellow. He shows extreme affection on her. She will get only boy kids. Her beauty never comes down throughout the life. She will enjoy all things in her life whatever she requires.  She should get mature when the moon is in good place. These things are avoided by most of the astrologers.  Once in crore a girl gets mature during the moon stays in good place.  Apart from this there will be enemy and friend birds will be  in a position of favor for this eating bird
           Above, I have written about the positive things for the construction of the houses and the time for the maturity of a girl kid. Readers can read other things from the published books and write to me if any misinterpret. For example if a girl matures on the time of walking, she becomes prostitute; she will commit all mischievous things in her life to surroundings. If the bird on sleeping, she did not get any help from others, she cannot marry or she may die. If any person tries to help her also, she will not be in position to receive those help. So readers can try to interpret positive things from the verses to bring happiness.
This sastra is a mysterious calculation in all fields of astrology and magical occults. Nature has its own commands and actions on the humans when they use this panja pakshi sastra in a right way.
விதிசாத் திரம்பொய்த்தா லும்வேதம் ஐந்தும்
கதிரோனும் தெற்குதித் தாலும்-அதிகமதாய்
ஆதிதுல் பொய்த்திடும் ஐந்துபஞ்ச பட்சியிது
மேதினியில் பொய்யாது மெய்.

         The above verses strongly say on the comparison of panja pakshi sastra with the four Vedas. If four Vedas are RIG, YAJUR, SAMA, and ADHARVANA, may fails in their sastra. Also, sun may rises in the south and it may fails. But this panja pakshi sastra are dealing with panja boothas never ever fails in the universe.


PANCHA PAKSHI SHASTRA -11
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 11

மெச்சினார் பதினென்பேர் சித்தரெல்லாம்
வெகுகோடி ரிஷிகளெல்லாம் மெச்சினார்கள்
கொச்சினார் உலகத்தில் அனந்தகோடி
கூர்மை யுள்ளோர் காணவேணும்
பட்சிஎன்ற தொழிலைத்தான் பார்த்தபேருக்கு
பகையில்லை ஒருநாளும் பகைத்தோர்இல்லை
வகூஷிஎன்ற ஆயுதம்மன தடக்கசெய்தல்
மற்றவித்தை நிமிஷத்திவரும் பார்நவிலுவேனே
காகபுசுண்டர்
(Kaaga pusundar)

The above verses are described by kaaga pusundar in his poem from “gnanam” about how the panja pakshi sastra works. All the 18 siddhars had been shared on this art and tribute to this sastra. Crore of yogis were predominantly praised on this sastra since it’s observed by siddhars. Whoever have sharp psychic mind and clear mentality can easily able to recognize the exertion nature of birds. If a person is started to posture in mind on pakshi in a proper way, there will be no enmity in their life and no one in this universe against towards them. If they can able to control their mind and soul, then they can be able to follow up in an easy way and learn the entire arts and sastras with in their life time.
The style and ascent of Tamil words are given above; bring bags of meanings and ecstasy to reader whoever follows along yogic stages. Most of the simple verses, I have selected and given in all the posts are easy to read and understand; so that it is understood for readers, why all verses are locked in a complicated way for unqualified people. Now readers can trust on this value of the Tamil verses are protected and cracked from multifaceted.
Recently, I noticed some of the youths in Bangalore city, whoever working as engineers are doing these types of highly surreptitious yoga’s regularly.  These types of yogic people are always looks abnormal and isolated. Many times I have noticed the complaint from their family persons on this isolation. The actual reason behind that it may be immovable rising of energy was occurred internally and gradually makes them uncomforted for loneliness. When their mind and soul working in a different direction; there will be rising of difficulty in the physical body. There will be the uneasiness and highly tiredness in their external substantial body. When the maturity comes in yogic stages, the major problem is their mind and soul starts to speak and divert them in a wrong way. Mind starts to send the strong signals for sexual intercourse.  The thirsty rises suddenly and this is the unavoidable circumstances for yogis. It raised the energy of sexual glands and vibrates the chemical reactions all along the body and makes them uncomfortable. Suddenly, there will be more attraction on another woman which was never ever felt by yogis. Readers should keep in their mind always that there will be no connection of sperm and yoga. Both are working in different ways. Yogi can pass the sperm as same as like he passes urine when it is filled up. Yogis whoever in family can attain the Samadhi and extreme yoga stage. If any swami alive as a bachelor approaches, they may not be complete man and they never attain the higher level of yoga stages in their life with useless things like mantras and tools like ruthraksha, thulasi or any type of maala. I bring to an end here. Readers once again read this paragraph for completion and it’s very important.
Agasthiyar, kaaga pusundar and all yogis are strongly recommended the yogic travel should start compulsorily during the younger ages whoever eligible and will be initiated before the age of thirty. Once gets initiated, the real travel starts exactly after 12 years of their continuous meditation. We have to wait for 12 years to complete the ground work for initiation of meditation.  Once the lock is opened, if the person starts to see the vision of past, present and future; one fine day, suddenly they may get confused and unable to control themselves. Yogis always say “don’t hear and listen your inner voice”, it always misguides, and it strictly guides you to suffer according to karma. But we are working to dissolve our karmas by doing all these type of meditations. Readers must know if we are suffering means we are dissolving our karmas. That’s why I censure many persons and in many posts that if any one says that they are very comfortable with meditation and get sleeps nicely during meditation. It is confirmed that they never touched the real meditation and almost undoubtedly they are in damn sleep; they also sleep as same as like their corporate gurus?  Topics are jumping to karmas. I bring to an end here.

Travel phase/segment (travel timings according to works of pakshi)
ஊணதிலே வழிப்பயணம் புறப்பட்டால்தான்
உத்தமனே உடலிலொரு பிணியுமில்லை
தோணவே போஜனங்கள் வர்க்கவகையுண்டு
சொல்லரிய தோழருடன் பிறப்பு உறவாகும்
தாணுவாய் தன்னிடத்திற் பொருளுடைமை சேரும்
சஞ்சலங்கள் மனதிற்குச் சற்றுமில்லை
மாண்புடைய வரசன்தான் சத்துருவேயானால்
வழிநடையில் துயரம்மெத்த வழுத்தலாமே
--ரோமரிஷி--
(Romarishi)

The above poems of Mahayogi Romarishi in his panja pakshi sastram are calculated timings in seconds and describe the time of travel during the work on eating of bird. The verses say that if the travel will be carried out during the time of eating is favorable for the particular person and bird do favors through network. The journey will be successful and it makes the good friends. The business and other interactions will be successful. But, there will be absence of mental agony in the mind. If ruling bird makes its travel on the reverse side and against the bird with disruption of networks, it may bring painful situations. I skip here due to interpretation with other birds. The above primary things are more than enough for beginners.
Travel phase/segment calculated on seconds (travel timings according to works of pakshi)
உதவியில்லா நடைமுதலாம் விநாடிதன்னில்
உத்தமனே ஊர்ப்பயணம் போவாராகில்
சதியாக வீண்நடையால் நடத்திக் கொல்லும்
தண்மையுள்ள மனுவுதவி இல்லையில்லை
கதிவியதோர் சுகபோகம் தானுமில்லை
களவுபோய் பெண்கையாற் கலகமாகும்
பதமாவ தொருபோதும் வருவதில்லை
பழிகார ஊணரசின் பகையாகாதே
--ரோமரிஷி--
(Romarishi)

The above verses taken from the units of walking time for a bird is calculated in seconds. When the journey is started during the walking time of their bird, it brings continues failures. No one will come for any help along the way. Unfortunate things may happen. Theft also occurs and it may happen. Quarrels will come due to women and post-pre marital connections. The eating and ruling bird will be on the other side of the working and connect the network of panja boothas, there will be more fateful. Read this word “fateful” in a correct way.
Success and failure phase/segment (The victory and the failure depends upon birds)

நவிலவே யெதரியுமே நளுவிப்போவான்
தொகையென்ன சத்துருவின் பகையாகாது
தொடராமல் நடப்பதற்கு அகூஷரத்தைமாறு
பகையென்ற சொல்போச்சு வுறவுண்டால்
பார்த்தவர்கள் சமர்த்தன் என ஆகும்பாரே.

The verses describes about how to get success through birds and observe the failure comes from the working of other birds trending towards in apposite directions. The verses say that we have to understand the bird from the apposite person is on the network; when they come for interactions and arguments. Its also describes about how the apposite person gets failure when we use his bird for our purpose through panja boothas. Behind this, its recommends strongly on changing of the mantra of the bird fixed to us and similarly it makes and brings the apposite bird to working condition on against their panja boothas. This process is difficult and it’s required to learn through guru. It’s safe. Otherwise it brings other problems in life. If we work in this way and directions written above, then there will be absence of the enmity and they will be wiped out. Other sentences are praising the arts of this sastra. This is the working nature of the birds to bring success and failure in life for individuals. The mantras are locked in these verses. Qualified people can crack and open the mantras written above in the verses.
KARPAM
In alchemy and related chemistry in siddha medicines, there is a separate subject for making some special medicines with liquids are usually prepared for yogis to recover timely from diseases while doing meditations. Karpam is one of component in this type of medicine and prepared by siddhars especially for curing the highly secret way of travelling line using regularly by yogi internally. But, most of the people are making this type of karpam as common medicines for common people. Siddhars and yogis made this karpam are used in the field of meditation purposes.
கற்பமென்று அண்டத்தைச் சுற்றவேண்டாம்
கனிவாக உன்னிடத்தி லிருக்குதப்பா
அற்பமல்ல அண்டபிண்ட மதுதானாகும்
அடைவாகப் பார்த்தாக்கால் தோணாதப்பா
உற்பனமாய் உன்னுக்குள் முடிந்திருக்கும்
உகாரகற்பம் உன்னுக்கு ளிருக்கும்போது
விற்பனமாய் வேறுகற்பந் தேடவேண்டாம்
மேலான கற்பமது அகாரந்தானே.
---கற்பத்தைப் பற்றி காகபுசுண்டர்---
(karpam by kaaga pusundar)

In the above verses, kaaga pusundar indirectly says “one should not search for karpam in the external world. It is located inside the human body. It’s stitched and knotted throughout the body internally and externally, so it’s no need to search external approaches in the universe.
Alchemist shri. Allimuthu given me once a very small mustard size like eatable item and asked to taste. He gave a single and one number of mustard like thing. But from the next day, I got severe indigestion problems; its looks like my entire system show the symptoms of changes very cruely.  He said afterwards” its guru marunthu” (head of all medicines). Multiple and complex substances given for any disease are very rarely prepared by yogis. If anybody can prepare these types of medicines, please write to me.


PANCHA PAKSHI SHASTRA -12
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 12
குவலயத்தில் உரைக்கவென்றால் எளிதல்லபெண்ணே
மாரிலாவஷ்டகர்மம் இதற்குள்ளாச்சு மாந்திரிகத்திற்கு ஆதானே
ஆதியேஉந்தனுக்கு உகந்து உரைப்பேன்
அன்பாகேளுமென்று ஆறவே சிதம்பரமும் இதுவாகும்
ஐம்பத்தோர் அட்சரம் அடங்கிப்போச்சு
தேரினால்நாற் பத்திமுக்கோணம் திறவு கோலாகும்
தெளிந்துபாரு இதன் வகையை.
காகபுசுண்டர்
(kaagapusundar)

The kaaga pusundar says above on the magical part of the panja pakshi sastram. It explains on the movement of the core in the most important Siva mantra. This central focus of the mantra is majorly useful in black and white magic’s with different sounds of pronunciation through lord Shiva mantra. This mantra is the extreme end of all the circle of secret mantras and the above verses disclosed the secret of the Chidambaram. Here, Chidambaram as quoted as lord Shiva core mantras working on yantras. It consists of 51 components on pronunciation and it changes in the core operates from the middle part of the central focus. The makings of yantra have different end points of perpendicular lines and parallel cuts with semi curved lines focusing towards the central part of the core from 16 directions. Here it’s referred as 41 and 40 numbers of triangles lays one layer after another layer. The central part of the core is the way of opening the magical things. Readers should understand all mantras, yantra and tantra activates operates around lord Shiva. The particular frequency is created from any mantras by lord Shiva mantra and predominantly it protects the person whom activates and passes through the universe. I m not exaggerating the importance over here on the lord Shiva or any other god whom I m not referred. The fundamental truth is the working of all mantras always ends with lord Shiva. Because, lord Shiva brings all the meditation stages to the other end of the life and also it brings down the life span in this birth. This is the tantric stages.  I skip here.
The mahayogi siddhar, kaaga pusundar was alive continuously for million of years. In his life time he has seen many times on the holy sea gets trampled and lord Shiva rose in many ways. Mahayogis says he has seen eight age posse of hereditary yogis from vasistar generations. One among this eight vasistar generations is the guru of lord rama. The name kaaga pusundar is referred in Tamil by the name of eating the time and period of life span. (காலத்தை புசுண்டவன் காகபுசுண்டவன்). So we can’t bring this people in to circle of time scale and cant fixed to any period or life calendars. Masters always says “siddhars are hearing, I can’t say now, it’s difficult, they say don’t disclose”. These types of words are used to hear many times from these people. So it’s concluded that eligible people are still hearing the voices of siddhars and the sounds from our souls.
How to find out the missed items through panja pakshi sastra
         The timings and the location of the missed articles and items can also be identified through this pakshi sastra. The working of the individual bird has been taken for calculation of operations on the particular time and day. The Tamil verses i have not mentioned here due to yantras. It explains according to the working of birds. It says one the missed items may be missing inside the house and till it’s not depart out. The working of next bird says on this missed item that it takes off to far place and distance from the location. Next bird says on this operation that it’s taken to other house. Final phase of the bird says who arrived for guest to that house during the particular day and they will bring the news whom and where they have taken. If bird is dying means the item is lost ever from hand, it never comes back.

Identify person through pakshi sastra
The working of individual bird says about the man or woman who taken the items that they will bring very shortly. Secondly, the individual bird predicts the situations that a lady with long hair has taken the item and she looks very young. The working of third bird refers on this identification that it has been taken by unmarried young man. The fourth bird says it’s has been taken to far distances and also buried in the land.  The topic of this identification elaborates to next succession that it discloses about the appearance of the person, age, color, caste, gender and much more information on this, so that it can be easily identify through the pakshi sastra.

Identify the duration of days
            If the first bird shows the phase of working and it predicts the four days to complete the work. If the second bird is working and it expresses about roughly five days will be required for completing the work and third bird denotes two days durations for crow and cock. If owl is working and it shows three days to complete the work.

Relation of metals with birds
The metals and non metals fixed with each bird for identifying the missed item belongs to metal and non metal or its being. The different cycle of works through birds brings the predictions of these type of depicts.

Predictions for Injured persons through pakshi
The location and part of the body gets injured on particular day and time related to birds. The right or left side of the body of any gender brings the duration of days to recover in a simple way and the treatments from the working of pakshi.

The above mentioned predictions and procedures from the Tamil verses I skipped here. This has been taken from individual notes. It’s never ever in the books of pakshi sastram.  If readers know this Tamil verses please write to me.


PANCHA PAKSHI SHASTRA -13
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 13

மூலத்துதித்து முளைத்தொரு மூதண்டம்
காலத்தைக் கண்டதறியீரோ-ஆலத்தை
உண்டா னறிய வுலரா மதிநிறைந்து
கண்டா ரிருள் நீக்குங் காண்
----மச்சமுனி பஞ்ச சாஸ்திரம்----
(Matchamuni panja pakshi sastram)

Mahayogi matchamuni was written about panja pakshi sastram in his 800 verses of compilation. It comprises all the working nature of birds as compiled amazingly as short notes on the pakshi sastra. Most of the verses are difficult to crack and it’s diverting the thoughts to thoughts. Always siddhars words are misguiding the wits and it deflects the particular thoughts and takes away from the right way of understanding. The above verses are also inarticulate to observe the definition of the yoga.
If any person who knows Tamil can state easily about this poems denotes the worship of ganesha and prayer. But it’s incorrect. People used to think if the word “madhi” is always refer to moon and it indirectly resembles the technical way of left nose breath. But those explanations are also mistaken; there is no left nose breath or right nose breath. There is no way of “Idakalai and Vala kalai”. The secrets are always kept secret in the verses for matured yogis. But lot of books says the idakalai explains about the running of breath along the left hand nose and the right side breath running through nose denotes the valakai.  There is a sharp way of understanding and proper way of tuning the mind makes a person to recognize the verses of siddhars from the third point of view.
There is no centre eye or inner eye in the meditation. It’s a symbol. Its exposes the path of yoga and the system of layers are inbuilt in the human physical body to travel indirectly and secretly. Lord Shiva poses the centre eye circuitously and discloses the highly secret way of the meditation. Readers don’t get confuse here. Centre eye or inner eye is a tool to understand the internal human body connected with the universe. Topics are jumped due to the locked verses of matchamuni sastram. Some of the oldest books in srilanka may show the full version of matchamuni sastram. Matchamuni siddhar may migrate from tamilnadu to srilanka. Some of the disciples of matchamuni had Samadhi along the coastal areas of tamilnadu near Sivagangai and rameswaram. The above verses are simply explain about the time scale of the pakshi sastra and as usual on the high way of meditations at the end of all verses.
Many readers are asking the simple explanation on the working of the five birds. The 5 phases and jamam are given below for easy and simplest way of understanding. Now for instance, if we take the first jamam in the given table, the crow is walking. Now the crow is on the work of walking. Other birds at the same time are alternately carrying out ruling, sleeping, dying, and eating. Then the eating bird will come to the second jamam from the first work of eating or the crow starts the fifth work in the second jamam as given below. These change over and interchanging of works and the other birds are continuing for five jamam with the time cumulated to 12 hours on the day. As same as another 5 jamam will work on the second phases for next 12 hours. These ways of interchanging with cycle of birds will continue till the end of completion of one sequence and also succession of panja boothas. The below table is given only for reference and inference. Readers are advised do not follow this table. The workings of birds are given only for instance to understand the changeover on the five birds. And also in the second half of the sequence, the work of the birds are changes according to the verses described by siddhars. Also the waxing and waning moon are counted in this account and it varies as explained in previous posts.

jamam
Crow
Peacock
Owl
Cock
vulture
1
Walking
Ruling
Sleeping
Dying
eating
2
eating
Walking
Ruling
Sleeping
Dying
3
Dying
eating
Walking
Ruling
Sleeping
4
Sleeping
Dying
eating
Walking
Ruling
5
Ruling
Sleeping
Dying
eating
Walking

Verses from Bogar 12000 on panja pakshi sastram
பஞ்சபட்சி பாஷாணம் பகரக் கேளு
பரவியதோ ரைம்புலனாம் பஞ்ச தாது
செஞ்சிவப்பாம் சித்திரத்திற் பட்சியாகுஞ்
சிறந்திட்ட பஞ்சவண்ணைத் தாது வாகும்
மஞ்சணிற மகமாயி பறங்கிப் பாவை
மகத்தான கும்பிக்குள் சமைந்த கன்னி
கொஞ்சநிற மளவிக்குள் கூர்ந்த வேகங்
குதாடியா னாம்மெல்லாம் பட்சி யாமே.

The metals and not metals are attached to the birds are given in the previous posts. And some of the medicines are also fixed to some of the birds due to the preparation of medicine with some precious minerals. Above verses discloses the medicines of nine varieties and also explained about the highly secrets of the tools which can be used for black magic’s. Readers are advised to notice if any black magic’s, ghosts or any kind of highly magical things in the world never works in front of panja pakshi sastram. The black magic’s immediately falls down in front of person who deals with these pakshi and expert in pakshi sastram. This person must be yogi and always deep rooted with the almighty and the nature. He works on the circle where the human beings never approach with the mind power and energies along with supernatural items. He is always working on above the level of atoms. I quoted here the word “he”. Don’t think its ego. He the person has lot of patience for 12 years to learn this sastra.
Basic pancha pakshi/Panja bootha chakram
            The chakra given below is one of the basic chakra compiled with pancha boothas are fixed for basic white magic’s and deal with panja pakshi and panja boothas. From this way of style, the other yantras with pakshi are fixed for other magical purposes. The directions and the trends are indicated below. The symbols are quoted for each bird and panja boothas. The Tamil letters which were linked to five birds are already given in the previous posts and also explained about how it’s connected to each bird. These indicate the working succession of five jamam and all the other mantras is given for activation of panja boothas in a way of 51 sounds. If readers want to know the original mantras, they can refer the verses were given by agasthiyar and bogar are hiding in their verses. Readers are advised to go through other books given by mahayogis like agasthiyar 12000 and bogar 12000 for the working of real mantras, tantra and yantra. Among three major procedures three is always the way of hiding on tantra.  Without tantra other mantra with yantra never works.


Every siddhars have different view on mantras, for the reason that they well known on this activations. All the mantras will be useless when a yogi comes to know that he can operate through link with universe by his power and energy with out activation of any mantra. Now here the mantra became soundless. Moreover the operation and activation are one and the same. The pronunciation may changes in mantras but the results are conceded out from different angle.
Enlighten by kaaga pusundar
மோச்சம்தான் ஒளிகாணச் சித்திக்கும்பார்
மோனஒளி காணுமட்டுஞ் சாதனங்கள்
கூச்சந்தான் ஞானகுரு ஓளிகாணுமட்டும்
கூசாதே சாஸ்திரங்கள் ஒளிகாணுமட்டும்
பேச்சுத்தான் மனமென்ற மூடத்தாலே
பேசாதே னென்றாலு மனதாலாகா
அவ்வறிவு பேரறிவு அதனாலாமே.
காகபுசுண்டர்
(kaagapusundar)

Kaaga pusundar says about the journey of meditation. He explains that if just the once see the glowing light then it will come to know the way of motcham or heaven. All the magical things and tools are required till see this internal light. The masters and the sastras become useless when they attained the internal light. There will be no god, no gurus, and no chants of useless mantras.
The silent sound and the soundless sound can attain the extreme end of the meditation to gnanam, motcham and finally Samadhi.PANCHA PAKSHI SHASTRA -14
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்- 14

வல்லுற்கு மாந்தைக்கும் வாயகத்துக கும்பழியே
சொல்லாத தோகைக்கும் கோழிக்கும்- தொல்லாதி
பேடைஎழுத தேசாபம் பேர்த்துவிடும் மூலிகைக்கு
வாடைஎழுத தன்றோ வகை

The final posts of this panja pakshi sastra is described some of the major points related with curses in the verses and yoga’s. The verses are given above described the remedy for the curses given by birds, when we made alternate the actual time scale for our karma. The above verses describe the individual curses from the individual birds. How to overcome these curses which affects mainly the genetic centre of the individual person. The genetic centre is the important gift for human beings. If it’s contaminated through many births, it’s difficult to overcome with this birth. For example, if any person informs lies, it will affect directly the genetic centre of them and it is permanently recorded in the form of cells. At particular time and period, the cells break down and open the effects of lies which was imprinted by him in their central core. The Tamil siddhars describe in their verses as “KARUMAIYAM”. This is very important topic in meditation and Samadhi. All types of karmas are always opened through these karumaiyam centre and bloom as sins or fortunate’s. Siddhars says if we receive continuously the blessings of lord Shiva with changing of different core frequencies formed from the mantra of lord Shiva reduces the curses. A person who are attained the stage of Samadhi and yogic stages can dissolve the curses and he can able to dissolve other curses which is come out from karmas and he can activate all the birds from his place.
But till today I have never seen in my life all our yogis refused to accept our karmas. They show the way to eligible persons and enable them in such a way of their power and teach them on how to connect the starting point of karma and how to dissolve it. That’s the way of secrecy on the real meditations.
Last year I tried to do this for my friend whom cried in front of me. The horoscope of them exposes the absence of what they want and required. They were confirmed that their priests from Maharashtra and Karnataka given good fortunate on this. But the fact behind the gain I did it with my continuous meditations for an attempt to fulfill their basic needs. Once they have received, I understood that the curses get altered. But who got this by a person and benefited, they really forgot me immediately and they had started to decorate their life with family. They sent the message that they got their requirements through god. God has given them their shelter and food. Where is god for all these years? Is in it? God only knows, or priests and swamiji’s in mutt may know this.
Everything is completed for them, but I started receiving problems from what I did with their karmas. I have started suffering continuously by karmas one by one and unable to recover myself from those curses actually kept for them to suffer. When its unable to hold the pain, i asked guru to solve it, but Guru rejected my requests when i asked to recover me. He warned me before itself, but i did it on the way to help them, he always says don’t do any help, let them suffer, let them go and meet their own swamiji and guru at different mutts whom never take their curses. He got angry on me and said you have looked with curses now, I m seeing on you; now you have to dissolve their karmas also. Suffer starts continuously.
This is the basic example for the readers on how karmas works on humans and their genetic centre gets disturbed by other karmas. Also, any person can easily understand on how and why I was suffered by doing helps which I was described above and how these nature works on the universal principles and given the results. This is the one way of the karma principles.
The nature gives the results for the individuals related to their karmas. Their imprinted karma carryover for a long journey on many births and brings the results on this birth. When the position of the planet and their period of the individual humans related with the nature approach on particular position according to their genetic cells, the predictions will change. This is the destiny. This is not concerned to fate. The fate was referred above on my experience. Destiny works on their individual karmas.
Guru always used to skip my requests, Last year, he laughed in front of the temple at tiruchendur and said” you are suffering I know, because you always helps others. This is the major draw back for you. You are not in position to help to others. You have to dissolve your karmas. Don’t connect with other genetic centres. Now our great master going to bless you with second child, this is longstanding requests from you to great master seems. He laughed in front of everybody in temple. Two months back, I got a girl baby.
The above incident is related to panja pakshi sastra. I described about the yogis and how they are able to intrude in the space which was not work by atoms and they alternate the karmas. For these types of people, the birds obey their commands and carry out the works. Now readers should understand the activities of real yogis in this recent world.  
சத்தான எறும்புதலை யானைத்தலை முழுதும்
தானவனாய் நின்றபடி வித்தை யப்பா

From the ants to elephant and human beings to the entire universe are run and activated by a person can understand this sastra. The above verses explain the extreme end stage of yogic person who control himself and the entire universe can activate the birds. He is the person can see both the internal and external world which is actually connected through his physical body.
கண்டாரே மாந்தரெல்லாங் காசினியி லைந்தெழுத்தும்
வெண்டா மரையாள் விளங்குஞ்சீர்-பண்டாகப்
புதலத்தி னாயுளையும் போதகத்தின் மாமறையும்
மாதவத்தோர்வாய்வழியே வந்து.
----அகஸ்தியர் பஞ்சபஷி சாஸ்திரம்---

Mahayogi agasthiyar describes the value of panja pakshi sastra and its predictions through praise of lord Shiva. I herewith complete the posts of panja pakshi sastra today through the verses given by mahayogi kaaga pusundar.
தானமுடன் தர்ம்மதை வகையாய்ச் செய்து
ஆணவமும் கோபமும் அறவே தள்ளி
மானமுடன் அபிமானம் மறையச் செய்து
மற்றுமுள்ள சீவனெல்லாம் தானாயெண்ணி
மோன நிலை சூடிடவே வாலை புசை
முறையாகச் செய்தாக்கால் எல்லாமாச்சு
வானவரும் போற்றுகின்ற நிலையுமாச்சு
வல்லவனா யாவதற்கு வழியுமாச்சு
ஞானநிலை அடைவதற்கு வழியுமாகும்
ஞாலமெல்லாம் உந்தனது கைக்குள்ளாகும்
காகபுசுண்டர்
(kaagapusundar)

Kagapusundar expresses the final stage of meditation in the above verses. Yogi should donate the things in a proper way. Leave all the angry and ego. Imagine in a proper form and consider the other beings as self. Do the vaalai pooja for to attain the Samadhi, if u does this exactly, god will praise, this is the way to attain the wisdom and to reach Samadhi. Once u reaches samadhi, you can come to know that the universe belongs to you.  Here readers don’t think thevaalai pooja in a wrong way as external worship. Vaalai is a code word for yogis. Here the meaning is entirely different from the normal verses. Eligible person can understand this.